BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317039

Data: 6 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 136/2000
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny: aparatu do hemodializy AK 95 nabytego ze środków przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach "Programu Poprawy i Rozwoju Dializoterapii w latach 2000 - 2004", sprzętu medycznego tj. "Systemu Higieny Osobistej" od Ministra Zdrowia, dwóch inhalatorów ultradźwiękowych typu Thomex MB oraz trzykanałowego elektrokardiografu As CARD B56 model B z wózkiem od Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.
Uchwała nr 136/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 grudnia 2000 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny: aparatu do hemodializy AK 95 nabytego ze środków przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach "Programu Poprawy i Rozwoju Dializoterapii w latach 2000 - 2004", sprzętu medycznego tj. "Systemu Higieny Osobistej" od Ministra Zdrowia, dwóch inhalatorów ultradźwiękowych typu Thomex MB oraz trzykanałowego elektrokardiografu As CARD B56 model B z wózkiem od Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 5.78 z późn.zm.) oraz pkt 1 i pkt 7 załącznika do Uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Wyrazić zgodę na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny aparatu do hemodializy AK 95 o wartości 53.300,- zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), nabytego ze środków przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach realizacji "Programu Poprawy i Rozwoju Dializoterapii w latach 2000-2004" z przeznaczeniem dla Stacji Dializ Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu,
2. Wyrazić zgodę na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny sprzętu medycznego tj. "Systemu Higieny Osobistej" o wartości: 28.000,00 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) od Ministra Zdrowia z przeznaczeniem dla Oddziału Paliatywnego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu.
3. Wyrazić zgodę na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny dwóch inhalatorów ultradźwiękowych Thomer HB oraz trzykanałowego elektrokardiografu As B56 modo B z wózkiem o wartości 3.000 EURO (słownie: trzy tysiące EURO) od Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy i Ochronie Zdrowia z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W dniu 28 listopada 2000 r. do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na przyjęcie przez tenże zakład darowizny następującego sprzętu i aparatury medycznej:
1. Aparatury do hemodializy AK 95 o wartości 53.300,- zł. Darczyńcą jest Ministerstwo Zdrowia realizujące "Program Poprawy i Rozwoju Dializoterapii w latach 2000-2004"
2. "Systemu Higieny Osobistej" o wartości 28.000,- zł. Darczyńcą jest Ministerstwo Zdrowia.
3. Inhalatorów ultradźwiękowych Thomex MB w ilości 2 szt. oraz trzykanałowego eletrokardiografu AS CARD B 56 modo B z wózkiem o wartości 3.000 EURO. Darczyńcą jest Biuro Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia. Wniosek ten uzyskał akceptację Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, która na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2000 r. Uchwałą Nr XXI/2000 wyraziła zgodę na przyjęcie darowizny aparatu do dializy przeznaczonego dla Stacji Dializ Szpitala Powiatowego; Uchwała Nr XXVII/2000 wyraziła zgodę na przyjęcie " Systemu Higieny Osobistej" przeznaczonego dla Oddziału Paliatywnego Szpitala Powiatowego; Uchwałą Nr XXVIII/2000 wyraziła zgodę na przyjęcie darowizny inhalatorów ultradźwiękowych oraz elektrokardiografu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu.
Wniosek dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu spełnia wymogi formalne określone w załączniku do Uchwały Nr XVIII/108/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego. Wartość darowizny nie przekracza 100.000 EURO, stąd też zgodnie z cyt. Uchwałą Rady Powiatu wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny wspomnianej aparatury medycznej należy do właściwości Zarządu Powiatu.
Mając na uwadze, iż przyjęcie darowizny przyczyni się do poprawy jakości udzielonych przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczeń medycznych uważam za celowe wyrażenie przez Zarząd Powiatu zgody na jej przyjęcie oraz podjęcie przez Zarząd Powiatu Uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny: aparatu do hemodializy przez Ministerstwo Zdrowia oraz trzykanałowego elektrokardiografu ultradźwiękowego Thomex MB oraz trzykanałowego elektrokardiografu AS CARD B 56 modo B z wózkiem od Biura Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski