BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304345

Data: 6 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 137/2000
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ze środków dotacji celowej Ministra Zdrowia przeznaczonej na dofinansowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach realizacji "Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego 2000" zakupu sprzętu łączności oraz sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego.
Uchwała nr 137/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 grudnia 2000 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ze środków dotacji celowej Ministra Zdrowia przeznaczonej na dofinansowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach realizacji "Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego 2000" zakupu sprzętu łączności oraz sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego.

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91 poz. 578 z późn.zm.) oraz pkt 1 i pkt 7 załącznika do Uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonania przez ten zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ze środków dotacji celowej Ministra Zdrowia przeznaczonej na dofinansowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w ramach realizacji Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego 2000" zakupu sprzętu łączności oraz sprzętu komputerowego o wartości 114.000,- zł. z przeznaczeniem dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W dniu 28 listopada 2000 r. do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na zakup przez tenże Zakład ze środków dotacji celowej Ministra Zdrowia przeznaczonej na dofinansowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach realizacji "Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego 2000" sprzętu łączności oraz sprzętu komputerowego o wartości 114.000,- zł. z przeznaczeniem dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Wniosek ten uzyskał akceptację Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, która na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2000 r. Uchwałą Nr XXVI/2000 wyraziła zgodę na zakup wspomnianych urządzeń.
Wniosek dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu spełnia wymogi formalne określone w załączniki do Uchwały Nr XVIII/108/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego. Wartość zakupu nie przekracza 100.000 EURO, stąd też zgodnie z cyt. Uchwałą Rady Powiatu wyrażenie zgody na dokonanie zakupu wspomnianych urządzeń należy do właściwości Zarządu Powiatu.
Mając na względzie, iż zakup środków łączności oraz komputerów dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego spowoduje podniesienie poziomu i poprawę warunków działania całego systemu ratownictwa w Powiecie Inowrocławskim, a co za tym idzie wzrost poziomu jakości usług ratowniczych świadczonych przez Pogotowie Ratunkowe i Oddział Ratunkowy Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uważam za zasadne podjęcie przez Zarząd Powiatu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ze środków dotacji rządowej Ministra zdrowia przeznaczonej na dofinansowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w ramach realizacji "Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego 2000" zakupu środków łączności oraz komputerów o wartości 114.000,- zł. z przeznaczeniem dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.


Wicestarosta
Marian Świątkowski