BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304095

Data: 6 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 138/2000
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zakupu ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego " Sheavera" z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 138/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 grudnia 2000 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zakupu ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego " Sheavera" z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 1 Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.1 oraz pkt. 1 i pkt. 7 załącznika do Uchwały Nr XVIII 1118 12000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego w związku z Uchwałą Nr XXII/169/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego zakupu" Sheavera" o wartości 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W dniu 28 listopada 2000 r. do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na zakup "Sheavera" o wartości 50.000,00 zł dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu.
Wniosek ten uzyskał akceptację Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki. Zdrowotnej w Inowrocławiu, która na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2000 r. Uchwałą Nr XXIX/2000 r.wyraziła zgodę na zakup wspomnianej aparatury medycznej.
Rada Powiatu na sesji w dniu 29 listopada 2000 r. podjęła Uchwałę Nr XXII /169/2000 W sprawie zmiany w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000, w której dokonała zmiany w zakresie wydatków budżetu powiatu i przeznaczyła kwotę 50.000,00 zł na zakup
" Sheavera" dla potrzeb Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Wniosek dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej spełnia wymogi formalne określone w załączniku do Uchwały Nr XVIII/108/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania ,wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego. Wartość zakupu
nie przekracza kwoty 100.000 EURO, stąd też zgodnie z cytowaną Uchwałą Rady Powiatu wyrażenie zgody na dokonywanie zakupu wspomnianego urządzenia należy do właściwości Zarządu Powiatu. Mając na względzie iż dokonanie zakupu "Sheavera" umożliwi realizację zamówień na specjalistyczne procedury medyczne z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii oraz zapobiegnie obniżeniu poziomu jakości świadczeń udzielanych przez Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej uważam za zasadne wyrażenie zgody na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego " Sheavera" o wartości 50.000,00 zł i podjęcie przez Zarząd Powiatu stosownej uchwały.


Wicestarosta
Marian Świątkowski