BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303785

Data: 6 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 140/2000
Dotyczy: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 140/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 grudnia 2000 r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Na podstawie art.32 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U.Nr 91 poz.578 z późn.zm) oraz art. 36 ust 1 i art. 36 a ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty Dz.U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późn .zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala co następuje:


§1


Powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu Panu Leszkowi Kausowi dotychczasowemu kierownikowi Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu.

§2


Powierzenia, o którym mowa w §1 udzielić na okres od 1 stycznia 2001 r. do czasu wyłonienia dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/166/2000 z dniem 1 stycznia 2001 roku zostało utworzone Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. W celu przeprowadzenia prac organizacyjnych. związanych z uruchomieniem nowej jednostki, konieczne staje się powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora CKP , dotychczasowemu kierownikowi Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu.
W warsztatach tych mieścić się będzie siedziba Centrum, w związku z czym powierzenie obowiązków Panu Leszkowi Kausowi staje się w pełni uzasadnione. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego powołany zostanie w wyniku konkursu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.


Wicestarosta
Marian Świątkowski