BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316718

Data: 13 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 141/2000
Dotyczy: zmiany Uchwały nr 133/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.
Uchwała nr 141/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 grudnia 2000 r.


W sprawie zmiany Uchwały nr 133/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91 poz. 578 z późn.zm.) w związku z art. 47a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.Nr 64 poz. 414 z 1998 z późn.zm.) oraz Uchwały nr 130/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie; Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmiany w §1 pkt 1 lit. d; poprzez skreślenie Bogusławy Nowak, wpisanie w to miejsce Ryszarda Skolasińskiego.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z koniecznością przeprowadzenia w najbliższym czasie konkursu na dyrektora Domu Dziecka w Inowrocławiu przez Komisję Konkursową powołaną Uchwałą nr 133/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w skład której powołano m.in. Panią Bogusławę Nowak, konieczna jest zmiana składu Komisji z uwagi na absencję chorobową w/w.
W miejsce Pani Bogusławy Nowak Zarząd powołał w skład Komisji Pana Ryszarda Skolasińskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski