BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304290

Data: 13 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 142/2000
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu dróg wojewódzkich na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 142/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 grudnia 2000 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu dróg wojewódzkich na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.). w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późno zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zaopiniować pozytywnie przebieg dróg wojewódzkich o nr 246,251,252,255,284,398,399 i 412 na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego zwrócił się pismem znak IG.I0722/3/200 z dnia 14 listopada 2000 r. do Pana Starosty Inowrocławskiego o wydanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich przebiegających przez Powiat Inowrocławski. Proponowany przebieg dróg wojewódzkich pokrywa się całkowicie z dotychczasowym.
Wywołanie uchwały spowodowane jest zmianą numeracji dróg wojewódzkich. Uchwała nie narusza możliwości rozwojowych połączeń drogowych Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski