BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303769

Data: 13 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 143/2000
Dotyczy: zmian w planie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
Uchwała nr 143/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 grudnia 2000 r.


w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.) , art. 116 ust.5, art. 128 ust. l pkt. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętym uchwałą nr XII/68//99 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 rok, z późn. zm., w ten sposób, iż w §1 powołanej uchwały :
1. w pkt. l "Dochody"kwotę,,88.879.754,-zł"zastępuje się kwotą ,,89.l36.3l2,-zł"
2. w pkt. 2 "Wydatki" kwotę" 88.904.228 ,- zł" zastępuje się kwotą ,,89.160.786,- zł"

§2


Dokonać uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej na łączną kwotę 183.839,- zł i przeznaczyć ją na zwiększenie wydatków w dziale 86 "Opieka społeczna".

§3


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § l i 2 niniejszej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Zwiększenia budżetu na 2000 r. w dziale 79 "Oświata i wychowanie" o kwotę 134.441 ,- zł dokonano zgodnie z :
- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 listopada 2000 r. Nr F .1.-30 13/W /32/2000.
Decyzja ta wpłynęła na zwiększenie dochodów o 134.441 ,-zł w rozdziale 7941 - "Internaty i stypendia dla uczniów" z przeznaczeniem na sfinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich w zakresie pomocy materialnej umożliwiającej realne i skuteczne pokonywanie barier edukacyjnych - zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich" - dla 4.123 uczniów/,
2. Zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2000 r. w dziale 86 "Opieka społeczna", dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 listopada br. Nr F .1.- 30 13/W /32/2000
- zmniejszając dochody w rozdziale 8611 - "Domy pomocy społecznej ", 6 kwotę 172.020,- zł
w związku z nieprzyjęciem w ciągu 15 dni na zwolnione miejsce nowej osoby - dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie o kwotę 169.200,-zł i Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku o kwotę 2.820,-zł, oraz zwiększając dochody w rozdziale 8611 - "Domy pomocy społecznej" o łączną kwotę 90.000,- zł z przeznaczeniem na prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie o kwotę 50.000,-zł i Domu Pomocy Społecznej w Warzynie o kwotę 40.000,-zł.
- zwiększając dochody w rozdziale 8695 - "Pozostała działalność" o kwotę 208.987,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów reformy systemu oświaty w zakresie wdrożenia nowego systemu wynagrodzeń w 2000 r. dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela o kwotę 37.315,- zł, oraz na dofinansowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 171.672,- zł, oraz zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada br. Nr F.I.- 3013/W/31/2000
- zmniejszając dochody w rozdziale 8695 - "Pozostała działalność" o kwotę 4.850,- zł (usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze)
3. Zgodnie z §2 niniejszej uchwały dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej na łączną kwotę 183.839,- zł z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie środków w planie wydatków w rozdziale 8611 "Domy pomocy społecznej" w związku z decyzją Wojewody o zmniejszeniu dochodów kwota - 172.020,- zł
- ubezpieczenie samochodu w DPS Tarnówek 5.000,- zł
- zakup środków żywności w DPS Ludzisko 5.000,- zł
- zakup środków czystości DPS Inowrocław 1.819,- zł
4. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przyznaniu środków na sfinansowanie kosztów reformy systemu oświaty w zakresie wdrożenia nowego systemu wynagrodzeń w 2000 r. dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych spowodowała podjecie decyzji o zmniejszenia poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników", poz. "Składki na ubezpieczenie społeczne" i " Składki na Fundusz Pracy" w rozdziale 8695 "Pozostała działalność" , a zwiększenia poz. " Środki żywności" w rozdziale 8611 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 18.365,- zł.
Kwota 18.365,- zł Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/169/2000 z dnia 29.11.2000 r. stanowiła zabezpieczenie wdrożenia "Karty Nauczyciela" w Domach Dziecka i pochodziła z ponadplanowych dochodów powiatu.
Wygospodarowane środki przeznacza się na:
- środki żywności w DPS Warzyn - kwota 6.000,- zł
- środki żywności w DPS Ludzisko - kwota 12.365,- zł


Starosta
Leonard Maciejewski