BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317019

Data: 13 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 144/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2000 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.
Uchwała nr 144/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 grudnia 2000 r.


w sprawie dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2000 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późno zm.), art. 128 ust. 2 pkt. l i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późno zm.), oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. l i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami oraz wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień i tak:
1. Brak środków na zapłatę rachunku za ewidencję i modernizację gruntów miasta Inowrocławia spowodował, iż Naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Materiały i wyposażenie" a zwiększeniu poz. "Usługi materialne" o kwotę 10.500,-zł. i
2. Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Inowrocławiu w celu zabezpieczenia środków na zakup fachowych czasopism podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Podróże służbowe" a zwiększeniu poz. "Materiały i wyposażenie" o kwotę 1.200,- zł.
3. Na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza niewykorzystane środki z tyto absencji chorobowej w poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 35.482,- zł przeniesiono na poz. "Materiały i wyposażenie", "Energia", "Usługi materialne", "Pomoce' naukowe i dydaktyczne", "Składki na ubezpieczenie społeczne" oraz "Składki na Fundusz Pracy".
4. W związku ze złożonym wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej Nr l w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenia poz. "Usługi materialne o kwotę 1.867,- zł. Niewykorzystane środki w §11 z tytułu absencji chorobowej przeznaczono na remont świetlicy.
5. Na wniosek Dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu niewykorzystaną kwotę 2.322,- zł z § 11 ( z tytułu absencji chorobowej) przeniesiono na zakup środków czystości.
6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu zmniejszono w rozdziale 7921 i 8011 poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększono poz. "Pomoce naukowe i dydaktyczne" w rozdziale - 8011 40 łączną kwotę 13.039,-zl . Powyższe spowodowane zostało niewykorzystaniem z tytułu absencji chorobowej środków na wynagrodzenia.
7. Konieczność zakupu bielizny pościelowej, ręczników, kocy w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach spowodowała podjecie decyzji o zmniejszeniu poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "Podróże służbowe", "Usługi materialne" a zwiększeniu poz. "Materiały i wyposażenie" o kwotę 10.886,-zł.
8. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu niewykorzystane środki w poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" ( z tyto absencji chorobowej) i w poz. "Usługi materialne" zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni i samochodowej i komputerowej.
9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników",( niewykorzystany fundusz z tytułu absencji chorobowej pracowników) a zwiększenia poz. " Materiały i wyposażenie" o kwotę 20.367,- zł.. "
10. W związku z niewykorzystaniem środków w poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników, co związane jest z absencją chorobową pracowników Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu złożył wniosek o zmniejszenie §11 a zwiększenie poz. "Materiały i wyposażenie" o kwotę 1.703,- zł. Powyższych zmian dokonano.
11. Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w celu dokonania opłaty za transport sportowców na mecz podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Materiały i wyposażenie" a zwiększeniu poz. "Usługi materialne" o kwotę 1.100,-zł.
12. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dokonano zmian w planie wydatków w dziale 79 "Oświata i wychowanie" zmniejszając poz." Wynagrodzenia osobowe pracowników", "Składki na ubezpieczenia społeczne" i "Składki na Fundusz Pracy" w rozdziałach 7941 - "Internaty i stypendia dla uczniów" i 8011 - "Szkoły zawodowe" a zwiększając poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników", Składki na Fundusz Pracy", "Materiały i wyposażenie", "Usługi materialne", "Usługi niematerialne", "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń", "Podróże służbowe", oraz "Pomoce naukowe i dydaktyczne" w rozdziałach 7921 - "Licea ogólnokształcące", 7931 - "Szkoły ogólnokształcące specjalne", 7941 - "Internaty i stypendia dla uczniów", 8011 - "Szkoły zawodowe", 8071- "Jednostki pomocnicze szkolnictwa" i 8295 - "Pozostała działalność" na łączną kwotę 171.444,- zł.
Powyższe spowodowane zostało błędnym naliczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi przez Zespół Szkół Rolniczych w Kobylnikach.
13. Decyzją Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" i poz. "Materiały i wyposażenie" a zwiększenia poz. "Odpisy na ZFŚS" o kwotę 2.670,- zł. Powyższe spowodowane zostało błędnym planowaniem.
14. W celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb w poszczególnych paragrafach wydatków budżetowych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Materiały i wyposażenie" a zwiększeniu poz." Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń", "Środki żywności" i poz. "Usługi niematerialne" na łączną kwotę 13.389,-zł.
15. Z uwagi na występujące braki w paragrafach rzeczowych i potrzebne środki na zakup oleju opałowego oraz artykułów spożywczych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Warzynie podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "Różne opłaty i składki", "Składki na ubezpieczenia społeczne" oraz "Składki na Fundusz Pracy" a zwiększeniu poz. "Podróże służbowe", "Materiały i wyposażenie" i poz. "Środki żywności" o łączną kwotę 30.017,- zł.
16. Brak środków finansowych na opłaty telefoniczne i składki na Fundusz Pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu spowodował podjęcie decyzji o zmniejszeniu poz. "Materiały i wyposażenie" i poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" a zwiększeniu poz. "Usługi materialne" i poz. "Składki na Fundusz Pracy o łączną kwotę 740,- zł .
17. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu dokonano zmiany w podziale kwoty 37.449,- zł przyznanej Uchwałą Zarządu Powiatu w Inowrocławiu Nr 135/2000 z dnia 29.11.2000 r. na udzielenie pomocy rzeczowej na usamodzielnienie dla 9 wychowanków opuszczających domy dziecka w bż. roku. W/wym. kwotę podzielono następująco:
- Dom Dziecka Inowrocław - 24.966,- zł
- Dom Dziecka Jaksicach - 12.483,- zł
18.Korygując budżet Domu Dziecka w Jaksicach dokonano zmniejszenia poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "Podróże służbowe", "Środki żywności", "Energia", oraz "Usługi materialne" a zwiększenia poz. "Mateńały i wyposażenie", "Leki i materiały medyczne" "Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki" oraz poz. "Różne materiały i składki" o łączną kwotę 21.064,- zł. Powyższe zmiany odzwierciedlają aktualne potrzeby jednostki.
19.Niedobór środków na zakup paliwa oraz niezbędne wydatki rzeczowe nie zabezpieczone na etapie przyznania planu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu spowodował zmniejszenie poz. " Dodatkowe wynagrodzenia roczne", "Podróże służbowe krajowe", "Energia", "Usługi materialne", "Usługi niematerialne", "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz Pracy" oraz poz. "Podatki i opłaty na rzecz budżetu ", państwa" a zwiększenie poz. "Materiały i wyposażenie" o łączną kwotę 11.602,- zł.
20. Zabezpieczając aktualne potrzeby w poszczególnych paragrafach wydatków budżetowych Naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu podjął decyzję o zmniejszeniu poz.. "Materiały i WYP0sażenie", "Składki na ubezpieczenia społeczne" oraz "Składki na Fundusz Pracy" a zwiększeniu poz. "Podróże służbowe", "Usługi materialne", "Usługi niematerialne", "Różne opłaty i składki" oraz "Odpisy na ZFŚS" o łączną kwotę 39.752,- zł.
21. Konieczność zakupu materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz naprawy ksera w Biurze Rady spowodowała podjęcie decyzji o zmniejszeniu poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "Podróże służbowe" oraz "Usługi niematerialne" a zwiększeniu poz. "Materiały i wyposażenie" i "Usługi materialne" o łączną kwotę 4.800,- zł.
22 .Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń", "Podróże służbowe", "Materiały i wyposażenie", "Środki żywności", "Energia", "Usługi niematerialne", "Odpisy na ZFŚS" oraz "Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa" a zwiększeniu poz. "Usługi materialne", "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz Pracy" oraz "Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o łączną kwotę 62.909,- zł.
Zwiększenia w §§ 41,42 nastąpiły z powodu ubruttowienia płac nowoprzyjętych funkcjonariuszy a w § 36 w związku z remontem Komendy.


Starosta
Leonard Maciejewski