BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303854

Data: 15 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 145/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
Uchwała Nr 145/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 grudnia 2000 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późno zm.), art.116 ust.5, art. 128 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać uruchomienia rezerwy ogólnej na sumę 66.10 1,- zł i przeznaczyć ją na zwiększenie wydatków w dziale 91 "Administracja państwowa i samorządowa".

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w §l niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wyszedł z inicjatywą uchwałodawczą rozdysponowania pozostałej rezerwy ogólnej w kwocie 66.101,- zł, którą przeznaczono na:
- adaptację pomieszczenia gospodarczego przy ul. Solankowej 23 (była pralnia) na archiwum Wydziału Komunikacji dla zasobów archiwalnych przejętych z Urzędu Miasta Inowrocławia oraz na zakup regałów stanowiących wyposażenie w/wym. archiwum 55.000,- zł
- adaptację i remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 10.000,- zł
- zakup artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 1.101,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski