BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304155

Data: 15 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 146/2000
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 rok.
Uchwała Nr 146/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 grudnia 2000 r.


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 rok.

Na podstawie art.32 ust.l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn.zm.), art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 rok.

§2


Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2001 rok wraz z załącznikami, zawierającej następujące parametry:
1. Dochody w kwocie 90.223.108,- zł
2. Wydatki w kwocie 90.223.108,- zł

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wypełniając obowiązek zapisany wart. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2001 r. Przy opracowaniu projektu na 200 l rok wykorzystano informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i informacje z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o dotacjach. Przeprowadzono analizę gospodarki przejmowanego mienia komunalnego i możliwość uzyskania z niego pożytków. W projekcie budżetu zapisano kwotę 1.000.000 zł ze sprzedaży mienia komunalnego. Kwota ta stanowi równowartość wydatków na inwestycje dla Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zgodnie z art. 55 ust.l ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn.zm.).
Opracowując projekt budżetu na rok 2001analizowano zgłoszone potrzeby zarówno w wariancie "A" opiewającym na kwotę 113.675.395 zł jak i w wariancie "C" na kwotę 111.543.482 zł. Przyjęto również zasadę zapewnienia funkcjonowania Powiatu Inowrocławskiego w obecnej strukturze.
Z uwagi na ograniczone możliwości wypracowania dochodów własnych, przy niskim wzroście subwencji oświatowej ( tylko o 4,7% ) i koniecznością dofinansowania placówek oświatowych kwota 681. O 18 zł oraz przy zmniejszonych dotacjach celowych ( między innymi na Opiekę Społeczną o 917.810 zł) Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje o zgodę na zaciągnięcie kredytu w kwocie 800.000 zł na pokrycie w/w zadań.
Plan dotacji celowych na 2001 rok przedstawia poniższa tabela:

§
Dotacja celowa na: 2000 rok Projekt planu 2001 rok % Różnica
211 Zadaniabż.zn zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat
21.978.315 19.635.600 89,3 -2.342.715
212 Zadania bż. realiz.przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rz±dow 3.296.000 2.600.000 78,8 - 696.000
213 Realizację bż.zadań własnych powiatu 14.521.772 15.745.600 108,4 + 1.223.828
641 Na inwest.i zakupy inwest. z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 44.000 x + 44.000
643 Realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wł.powiatu 655.000 x x - 655.000
OGÓŁEM 40.451.087 38.025.200 94,0 -2.425.887

Do zakończenia rozpoczętych inwestycji Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie i Domu Pomocy Społecznej w Warzynie (Pawilon dla samotnych matek) niezbędna jest kwota 6.850.000 zł:
z tego:
- DPS Ostrowo - 6.500.000 zł
- DPS Warzyn - 350.000 zł


Starosta
Leonard Maciejewski