BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303764

Data: 27 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 147/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2000 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.
Uchwała nr 147/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 grudnia 2000 r.


w sprawie dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2000 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późno zm.), art. 128 ust. 2 pkt.1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w § l niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. l i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami oraz wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień i tak:
1. Dział 40 Rolnictwo, rozdział 4013 "Inspekcja weterynaryjna " - dokonano zwiększenia
§§ 16,17,31,40 a zmniejszono §§ 11, 33,35,36,37 o łączną kwotę 6.592,- zł
2. Dział 79 - "Oświata" Rozdział 7912 - "Gimnazja"
- Zespół Szkół Specjalnych - na wniosek naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dokonano zwiększenia § 11 o kwotę 5.976,- zł, a na wniosek Dyrektora szkoły zwiększono §§ 41 i 42 o łączną kwotę 844,- zł
Rozdział 7921 -" Licea Ogólnokształcące"
- I Liceum Ogólnokształcące - dokonano zwiększenia §§ 17,31 i 36 a zmniejszenia §§ 21,28,35 i 37 o łączną kwotę 824,- zł
- II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu- dokonano zwiększenia §§ 21,28,31,36 i 37 o kwotę 17.457,- zł a zmniejszenia §§ 35,38,41,42 o łączną kwotę 14.457,- zł
- III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu - dokonano zwiększenia §§ 17,31,36,37,41 i 42 a zmniejszenia §§ 11,28 i 35 o łączną kwotę 37.251,- zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kruszwicy - dokonano zwiększenia §§ 31,35 a zmniejszenia §§ 11,28,37,41 i 42 o łączną kwotę 16.867,- zł.
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu - dokonano zwiększenia §31 o kwotę 130.546,- zł a zmniejszenia §§ 11,28,35,36,37,41 i 42 o łączną kwotę 90.546,- zł.
- Liceum Ogólnokształcące w Kościelcu- dokonano zmniejszenia §§ 11,41i 42 o łączną kwotę 1.100,- zł
Rozdział 7931 - "Szkoły Ogólnokształcące Specjalne"
- Zespół Szkół Specjalnych w Inowrocławiu - dokonano zwiększenia § 11 o kwotę 13.731,- zł a zmniejszenia §§ 21,36,41,42 o łączną kwotę 7.425,- zł.
Rozdział 7941 - "Internaty i stypendia dla uczniów"
- Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu- dokonano zwiększenia §§ 17,31,36 i 41 o łączną kwotę 28.108,- zł a zmniejszenia §§ 35,37 i 40 o łączną kwotę 17.408,- zł
- Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu - dokonano zwiększenia §§ 35 i 42 a zmniejszenia §§ 21, 31,36,37,38 i 41 o łączną kwotę 6.010,- zł
- Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kościelcu - dokonano zwiększenia §§ 41 i 42 o łączną kwotę 907,-zł a zmniejszenia §§ 11,25,28 o łączną kwotę 2.624,- zł
- Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Gniewkowie - dokonano zwiększenia §§ 31 i 37 o łączną kwotę 513,-zł a zmniejszenia §§ 11,41 i 42 o łączną kwotę 549,- zł. - Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach - dokonano zwiększenia §31 a zmniejszenia §§ 25,28,36 o łączną kwotę 5.006,- zł.
- Internat Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych - dokonano zmniejszenia §§ 41 i 42 o łączną kwotę 791,- zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy - zwiększono § 36 a zmniejszono §§ 41 i 42 o łączną kwotę 159,-zł.
Rozdział 8011 - "Szkoły Zawodowe"
- Zespół Szkół Rolniczych w Kościelcu - dokonano zwiększenia §§ 21,35,36,41 i 42 na łączną kwotę 42.429,- zł a zmniejszenia §§ 11,25,28 i 31 o łączną kwotę 53.496,- zł.
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Inowrocławiu - dokonano zwiększenia §§ 21 i 31 a zmniejszenia §§ 11,28,35,36,38,41 i 42 o łączną kwotę 65.455,-zł.
- Zespół Szkół Samochodowych w Inowrocławiu - dokonano zwiększenia §§ 35 i 38 a zmniejszenia §§ 21,28,31,37,40,41 i 42 o łączną kwotę 36.499,-zł.
- Szkoła Zawodowa nr 5 w Inowrocławiu - dokonano zwiększenia §§ 31,37 i 38 a zmniejszenia §§ 11,21,28,35,37 i 41 o łączną kwotę 14.819,- zł
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu - dokonano zmniejszenia § 11 o kwotę 40.000,- zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Gniewkowie - dokonano zwiększenia §§ 11,28,37 i 38 o łączną kwotę 5.854,- zł a zmniejszenia §§ 31,35,36,40,41 i 42 o łączną kwotę 5.818,-zł
- Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu - dokonano zwiększenia §§28,31,36 i 38 a zmniejszenia §§ 11,35 i 37 o łączną kwotę 71.281,- zł.
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Inowrocławiu - dokonano zwiększenia §§ 31,36 i 38 a zmniejszenia §§ 21,28 i 35 o łączną kwotę 7.936,- zł
- Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Inowrocławiu - zwiększono §§ 31,37 i 40 a zmniejszono §§ 11,21,28,35,36,41 i42ołącznąkwotę 11.159,-zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy dokonano zwiększenia § 36 a zmniejszenia §§ 21,35,37,41 i 42 o łączną kwotę 32.620,-zł
- Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu - zwiększono §§ 11,21,31,36,37 i 38 a zmniejszono §§ 28,35,41 i 42 o łączną kwotę 35.485,-zł.
- Zespół Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu dokonano zwiększenia §§ 31 i 38 o kwotę 12.474,-zł, a zmniejszenia §§ 11,28,35,36,37,41 i 42 o łączną kwotę 11.683,-zł.
- Zespół Szkół Rolniczych w Kobylnikach - dokonano zwiększenia §§ 17,21,25,31,38 i 40 o łączną kwotę 37.815,-zł a zmniejszenia §§ 11,28,35,36,37,41 i 42 o łączną kwotę 76.889,-zł
- Kruszwicka Szkoła Realna - dokonano zwiększenia § 48 o kwotę 1.626,- zł
- Kujawskie Niepubliczne Liceum Handlowe w Inowrocławiu - zmniejszono § 48 o kwotę 1.626,-zł
Rozdział 8041 - "Szkoły Zawodowe Specjalne"
- Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy - zwiększono § 36 a zmniejszono 37 o kwotę 9,00 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Inowrocławiu - zwiększono §§ 11,28,31,37 i 42 o łączną kwotę 9. 745,-zł a zmniejszono §§ 35 i 41 o łączną kwotę 387,-zł
Rozdział 8071 - "Jednostki pomocnicze szkolnictwa"
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Inowrocławiu - dokonano zwiększenia §§ 11,31,36,37 a zmniejszenia §§ 28,35,41 i 42 o łączną kwotę 11.974,-zł Rozdział 8231 - "Placówki wychowania pozaszkolnego"
- Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu - zwiększono §§ 28,31,36i 37 o łączną kwotę 10.336,- zł a zmniejszono 31,35,41,42 o łączną kwotę 4.936,-zł.
Rozdział 8232 - "Świetlice dla uczniów i wychowanków"
- Zespół Szkół Specjalnych w Inowrocławiu - dokonano zwiększenia §§ 11 i 42 o łączną kwotę 1.571,-zł a zmniejszenia §§ 21 i 41 o łączną kwotę 857,-zł.
Rozdział 8295 - "Pozostała działalność"- dokonano zwiększenia § 31 a zmniejszenia §§ 36 i 37 o łączną kwotę 2.701,-zł
3. Dział 85 "Ochrona zdrowia", rozdział 8531 - "Inspekcja sanitarna" - dokonano zwiększenia §§ 28, 31, 33, 35, 36 i 40, a zmniejszenia §§ 11 i 37 o łączną kwotę 1.283,- zł.
4. Dział 86 "Opieka Społeczna"
Rozdział 8611 - "Domy Pomocy Społecznej"
- Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu - dokonano zwiększenia §§ 21,31 i 36 a zmniejszenia §§ 28,32,33,35,37,40,41 i 42 o łączną kwotę 14.633,-zł
- Dom Pomocy Społecznej Warzyn - zwiększono §§ 31,35 i 37 a zmniejszono §§ 28 i 36 o łączna kwotę 18.377,-zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej - dokonano zwiększenia §§ 28,32,36 i 37 a zmniejszenia §§ 31,35,40,41 i 42 o łączną kwotę 9.839,-zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku - zwiększono §§ 31,35,36 i 37 a zmniejszono §§ 21,28,33,40,41 i 42 o łączną kwotę 16.278,- zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie - dokonano zwiększenia § 36 a zmniejszenia §§ 21,28,31,33,35,38,40,41,42 i 43 o łączną kwotę 8.448,-zł.
- Dom Pomocy Społecznej Kawęczyn - zwiększono §§ 31,33 i 36 a zmniejszono §§ 21,28,32,35,37,40,41,42 i 67 o łączną kwotę 33.155,-zł
- Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu - dokonano zwiększenia §§ 21,31 i 40 a zmniejszenia §§ 28,32,35,36,37,41 i 42 o łączną kwotę 14.791,--zł
- Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku - zwiększono §§ 31 i 40 a zmniejszono §§ 11,17,21,35,37,41,42 i 67 o łączną kwotę 9.591,-zł.
Rozdział 8614 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - dokonano zwiększenia §§ 31 i 36 a zmniejszenia §§ 28,37,41 i 42 o łączną kwotę 835,-zł , Rozdział 8695 - "Pozostała działalność"
- Dom Dziecka w Gniewkowie - dokonano zwiększenia §§ 22,32,35,36 i 37 a zmniejszenia §§ 21,28 i 31 o łączną kwotę 29.100,-zł
- Dom Dziecka w Orłowie - zwiększono §§ 21,28,31,32,35 i 37 o łączną kwotę 30.677,-zł a zmniejszono §§ 11,25,36,40,41 i 42 o łączną kwotę 19.742,-zł
- Dom Dziecka Inowrocław - dokonano zwiększenia §§ 22,31 i 38 o łączną kwotę 26.963,-zł a zmniejszenia §§ 17,32,35,40,41 i 42 o łączną kwotę 17.770,-zł
- Dom Dziecka Jaksice - zwiększono §§ 32,36,37,38 i 41 o łączną kwotę 23.108,- zł
a zmniejszono §§ 22,31,35,40 i 42 o łączną kwotę 31.889,- zł
5. Dział 91- "Administracja państwowa i samorządowa"
Rozdział 9120 - "Inspektoraty nadzoru budowlanego" - zwiększono §§31,41 i 42
a zmniejszono §§ 28 i 37 o łączną kwotę 494,-zł.
Rozdział 9134 - "Powiatowe Urzędy Pracy" - zwiększono §§ 31 i 40, a zmniejszono §§ 28, 35, 36, 37, 41 i 42 o łączną kwotę 11.720,- zł.
Rozdział 9139 - "Urzędnicy jednostek terenowych policji" - dokonano zwiększenia § 31 a zmniejszenia §§ 16,41 i 42 o łączną kwotę 8.506 zł
Rozdział 9143 - "Starostwa powiatowe"- na wniosek Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia §§ 11,41 i 42 o kwotę 2.575,-zł, a zwiększenia §§ 28 i 49 o kwotę 373,- zł.
Kwotę 1.800,- zł przeznaczono na nagrodę dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwiększając §§ 11, 41 i 42 o kwotę 2.575,- zł, a zwiększenia §§ 28 i 49, a kwotę 402,- zł na zabezpieczenie aktualnych potrzeb w rozdziale 9152 - Rady Powiatów.
Rozdział 9152 - "Rady Powiatów"- dokonano zwiększenia § 37 a zmniejszenia §§ 25,28, 31 i 36 o łączną kwotę 3.432,-zł.
5. Dział 93 "Bezpieczeństwo publiczne"
Rozdział 9313 -"Komendy powiatowe policji" - dokonano zwiększenia §§ 12, 15, 31 i 36, a zmniejszenia §§ 21,25,28,32,35,37,40,41,42 i 67 na łączną kwotę 90.361,- zł
Wszystkie przeniesienia planowanych wydatków rzeczowych między paragrafami dokonano w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową. Niewykorzystane środki w paragrafach dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi spowodowane zostały absencją chorobową pracowników i na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych przeniesione zostały na wydatki rzeczowe.


Starosta
Leonard Maciejewski