BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304045

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 148/2000
Dotyczy: zmian w planie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
Uchwała nr 148/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2000 r.


w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.) , art. 128 ust. l pkt. l i 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętym uchwałą nr XII/68//99 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 rok, z późn. zm., w ten sposób, iż w §1 powołanej uchwały:
1. w pkt. l "Dochody"kwotę,,89.144.312,-zł"zastępujesiękwotą ,,89.423.208,-zł"

§2


Przyjąć wnioskowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg.
1. z zadania:
a/ roboty towarzyszące - projekty techniczne 56.500,-zł
b/ zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie, sprzątanie 36.552,-zł .
razem 93.052,-zł
2. na zadanie:
a/ regulacja poboczy 50.000,-zł
b/ utrzymanie obiektów inżynieryjnych 6.500,-zł
c/ utrzymanie dróg tłuczniowych i gruntowych 10.000,-zł
d/ utrzymanie zieleni 10.000,-zł
e/ zlecenia, umowy, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, naprawa i konserwacja dźwignic 16.552,-zł
razem 93.052,-zł

§3


Dokonać zmian w planach budżetowych poszczególnych jednostek, poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§4


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § l, 2 i 3 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu przyjęto przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami dot. bieżącego utrzymania dróg (§ 36) i tak:
a/ niewykorzystane środki w kwocie 56.000,-zł w zadaniu "roboty towarzyszące- projekty techniczne" przeznaczyć na:
- regulację poboczy - kwota 50.000,- zł
- utrzymanie obiektów inżynieryjnych - kwota 6.500,-zł
b/ zaoszczędzone środki w kwocie 36.552,-zł w zadaniu "zwalczanie śliskości zimowej. w m-cu listopadzie" przeznaczyć na:
- utrzymanie dróg tłuczniowych i gruntowych - kwota 10.000,-zł
- utrzymanie zieleni (frezowanie wystających pni drzew w poboczach dróg) - kwota 10.000,-zł
- zlecenia, umowy, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne,
- naprawa i konserwacja dźwignic- kwota 16.552,-zł
2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 27 grudnia 2000 r . Nr F.I-3013/W/34/2000 dokonał zmian w planie budżetu powiatu na 2000 r., w dziale 85 - "Ochrona Zdrowia", rozdziale 8524 - "Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego", § 07 poprzez przeniesienie niewykorzystanej dotacji w wysokości 7.754,-zł przyznanej na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wchowawczych w 2000 roku, na realizację w tym samym rozdziale i paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
3. Minister Finansów pismem z dnia 20.12.2000 r. i 22.12.2000 r. znak:ST3-444-107/2000 i ST3-444-111/2000 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu o łączną kwotę 278.896,- zł w celu sfinansowania skutków wdrożenia nowego systemu wynagradzania nauczycieli.
4. W celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową Powiatowy Lekarz Weterynarii podjął decyzję o zwiększeniu § 31 a zmniejszeniu §§ 33 i 41 o łączną kwotę 2,-zł.
5. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dokonano zwiększenia §§ 41 i 42 w Zespole Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu w rozdziale 7941 - "Internaty i stypendia" a zmniejszenia analogicznych paragrafów w rozdziale 7921 - "Licea Ogólnokształcące" o łączną kwotę 791 ,-zł. Powyższe zmiany odzwierciedlają aktualne potrzeby jednostki.
6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkól Zawodowych w Kruszwicy niewykorzystane środki § 11 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" w rozdziale 7941 w kwocie 693,- zł i w rozdziale 8011 w kwocie 6.062,-zł przeniesiono na wydatki rzeczowe - § 36 "Usługi materialne" w tych rozdziałach.
7. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu podjął decyzję o zwiększeniu § 31 i 37 a zmniejszeniu §§ 35, 36 i 42 w rozdziale 8041 "Szkoły zawodowe specjalne" o łączną kwotę 3,00,-zł oraz zwiększeniu § ł l a zmniejszeniu § 37 o l,00,-zł w rozdziale 8232 "Świetlice dla uczniów i wychowanków". Zmiany te zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki.
8. W celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostki Dyrektor Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Inowrocławiu podjął decyzję o zmniejszeniu §§ 31,33,37,40,41, a zwiększeniu §§ 36 i 42 o łączną kwotę 494,- zł.
9. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku podjął decyzję o zmniejszeniu § 39 "Kary i odszkodowania" a zwiększeniu § 21 " Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 1.855,- zł. Powyższe spowodowane było błędnym zakwalifikowaniem wydatków.
10. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu podjął decyzję zwiększeniu § 32 a zmniejszeniu § 36 o 1,00,- zł,
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku podjął decyzję o zwiększeniu § 32 a zmniejszeniu § 33 o 1,00,-zł,
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu podjął decyzję o zwiększeniu §37 a zmniejszeniu § 36 o kwotę 1,00,- zł,
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej podjął decyzję o zwiększeniu § 37 a zmniejszeniu § 35 o kwotę 1,-zł. Wszystkich zmian dokonano zgodnie z aktualnymi potrzebami jednostek.
11. Zabezpieczając aktualne potrzeby w Domu Dziecka w Gniewkowie dokonano zmniejszenia § 36 "Usługi materialne" a zwiększenia § 41 " Składki na ubezpieczenie społeczne" o kwotę 1. 056,-zł.
12. Zgodnie z potrzebami jednostki Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął decyzję o zwiększeniu § 41 a zmniejszeniu § 42 o kwotę 4,- zł.
13. Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy zabezpieczając aktualne potrzeby jednostki podjął decyzję o zwiększeniu § 31 a zmniejszeniu § 39 o 1,- zł.
14. W celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia § 36 "Usługi materialne" a zwiększenia § 41 i 42 o łączną kwotę 10.720,-zł.
15. Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu podjął decyzję o zwiększeniu § l a zmniejszeniu § 67 o kwotę 1,00,-zł. Zmiany te zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski