BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303841

Data: 10 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 151/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny aparatury i sprzętu medycznego: kardiografu Virida i telemetrii płodowej oraz wózka pod kardiograf i telemetrię płodową; lampy rentgenowskiej, uchwytów przewodów i rurki osłonowej od Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia - Komitet Oddziału w Bydgoszczy.
Uchwała nr 151/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 stycznia 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny aparatury i sprzętu medycznego: kardiografu Virida i telemetrii płodowej oraz wózka pod kardiograf i telemetrię płodową; lampy rentgenowskiej, uchwytów przewodów i rurki osłonowej od Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia - Komitet Oddziału w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Wyrazić zgodę na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny kardiografu Virida, Serii 51 A z wyposażeniem (wersja ciąży bliźniaczej) i telemetrii płodowej, Serii 50 T F etal Telemetry - typu AT M 1310 A o łącznej wartości ww. aparatury 65.399,17- zł. (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 17/100) oraz wózka pod kardiograf i telemetrię płodową o wartości 2.000,00-zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) od Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia - Komitet Oddziału w Bydgoszczy, z przeznaczeniem dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego PSZOZ w Inowrocławiu.
2. Wyrazić zgodę na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny lampy rentgenowskiej nr kat. 4512 355 37381, uchwytu przewodów nr kat. 4512 535 37451 i rurki osłonowej nr kat. 451253537401 o łącznej wartości (wraz z opłatami manipulacyjnymi) 38.973,94-zł. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 94/100) od Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia- Komitet Oddziału w Bydgoszczy, z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego PSZOZ w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W dniu 5 stycznia 2001 r. do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Naczelnego Lekarza Szpitala Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na przyjęcie przez ten Zakład darowizny następującego sprzętu i aparatury medycznej:
1. kardiografu Virida Serii 51 A z wyposażeniem,
2. telemetrii płodowej Serii 50 T Fetal Telemetry,
3. wózka pod kardiograf i telemetrię płodową,
4. lampy rentgenowskiej - nr kat. 4512 355 37381,
5. uchwytu przewodów-nr kat. 4512 535 37451,
6. rurki osłonowej - nr kat. 4512 535 37401
o łącznej wartości ww. sprzętu i aparatury medycznej 106.373,11 zł.
z przeznaczeniem dla Oddziału Położniczo-Ginekologicmego i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu.
Darczyńcą powyższego sprzętu i aparatury medycznej jest Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia - Komitet Oddziału w Bydgoszczy.
Wniosek ten uzyskał akceptację Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, która na posiedzeniu w dniu 27 grudnia. 2000 r. Uchwałą Nr XXXIII/2000 wyraziła zgodę na przyjęcie darowizny kardiografu Virida, telemetrii płodowe oraz
wózka pod kardiograf i telemetrię płodową z przeznaczeniem dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu oraz Uchwałą Nr XXXIV /2000 z dnia 27 grudnia 2000 r. wyraziła zgodę na przyjęcie darowizny w postaci lampy rentgenowskiej, uchwytu przewodów i rurki osłonowej dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego. Wniosek Naczelnego Lekarza Szpitala Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu spełnia wymogi formalne określone w załączniku do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego PSZOZ w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowi my aparatury i sprzętu medycznego. Wartość darowizny nie przekracza 100.000 EURO, stąd też zgodnie z powyższym załącznikiem do uchwały Rady
Powiatu, wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny wspomnianej aparatury i sprzętu medycznego należy do właściwości Zarządu Powiatu. Mając na uwadze, iż przyjęcie darowizny przyczyni się do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych przez Publiczny Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, uważam za celowe wyrażenie przez Zarząd Powiatu zgody na jej przyjęcie oraz podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny: kardiografu Virida, telemetrii płodowej, wózka pod kardiograf i telemetrię płodową od Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia - Komitet Oddziału w Bydgoszczy.


Starosta
Leonard Maciejewski