BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316761

Data: 10 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 152/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Opieki Paliatywnej PSZOZ w Inowrocławiu, od Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.
Uchwała nr 152/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 stycznia 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Opieki Paliatywnej PSZOZ w Inowrocławiu, od Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny aparatu i sprzętu medycznego:
łóżko szpitalne - 4 szt., wózek inwalidzki, koncentrator tlenu - 2 szt., zintegrowany system higieny osobistej, materac p/o - 9 szt., poduszka p/o - 2 szt., stojak kroplówki (jezdny) - 4 szt., wózek do brudnej bielizny, wózek do leków, wózek do przewożenia chorych, wózek oddziałowy wielofunkcyjny, wózek toaletowo-kąpielowy, podnośnik pacjenta, podkładki p/o, sprzęt ślizgowy, pompa strzykawkowa przenośna - 4 szt., pompa strzykawkowa stacjonarna, pulsoksymetr, glukometr, ssak elektryczny, zestaw narzędzi chirurgicznych i klimatyzator - 6 szt.
Szacunkowa wartość darowizny od Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia z siedzibą w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Zdrowia, z przeznaczeniem dla Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu, w ramach Programu Pomocy Finansowej dla zakładów opieki długoterminowej i paliatywno- hospicyjnej realizowanego i finansowanego z pożyczki Banku Światowego nr 3466 POL przekracza 3000 EURO, a nie przekracza 100 000 EURO

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W dniu 5 stycznia 2001 r. do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Naczelnego Lekarza Szpitala Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na przyjęcie przez tenże Zakład darowizny następującego sprzętu: łóżko szpitalne- 4 szt., wózek inwalidzki, koncentrator tlenu - 2 szt., zintegrowany system higieny osobistej, materac p/o - 9 szt., poduszka p/o - 2 szt., stojak kroplówki (jezdny) - 4 szt., wózek do brudnej bielizny, wózek do leków, wózek do przewożenia chorych, wózek oddziałowy wielofunkcyjny, wózek toaletowo-kąpielowy, podnośnik pacjenta, podkładki p/o, sprzęt ślizgowy, pompa strzykawkowa przenośna - 4 szt., pompa strzykawkowa stacjonarna, pulsoksymetr, glukometr, ssak elektryczny, zestaw narzędzi chirurgicznych i klimatyzator - 6 szt.
Darczyńcą jest Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.
Wniosek ten uzyskał akceptację Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, która na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2000 r. Uchwałą Nr XXXV/2000 wyraziła zgodę na przyjęcie darowizny w/w aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu.
Wniosek Naczelnego Lekarza Szpitala Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu spełnia wymogi formalne określone w załączniku do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego. Wartość darowizny nie przekracza 100.000 EURO, stąd też zgodnie z cytowaną uchwałą Rady Powiatu, wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny wspomnianej aparatury i sprzętu medycznego należy do właściwości Zarządu Powiatu.
Mając na uwadze, iż przyjęcie darowizny przyczyni się do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, uważam za celowe wyrażenie przez Zarząd Powiatu zgody na jej przyjęcie oraz podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez PSZOZ tej darowizny.


Starosta
Leonard Maciejewski