BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304399

Data: 17 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 153/2001
Dotyczy: upoważnienia przedstawicieli samorządu powiatowego do pracy w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Uchwała nr 153/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 17 stycznia 2001 r.

w sprawie upoważnienia przedstawicieli samorządu powiatowego do pracy w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1997 r. nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 9 g ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( j. t. Dz. U. z 1997 r. nr 56, poz. 357 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Upoważnić do pracy w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego:
- Pana Ryszarda Oczachowskiego
- Pana Grzegorza Roszaka

§2


Upoważnienia, o którym mowa w §1udzielić na okres od 18.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Na podstawie art. 9 g ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. nr 56, poz. 357 z późn. zm. ) w skład komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego wchodzą również przedstawiciele organu
prowadzącego . W związku z powyższym zasadne staje się wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski