BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315694

Data: 17 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 155/2001
Dotyczy: powołania na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Orłowie.
Uchwała nr 155/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 17 stycznia 2001 r.


w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Orłowie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578 z późn.zm.) w związku z art. 47 a pkt 5b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 1998 r. Dz.U.Nr 64, poz. 414 z późn.zm.) i § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U.Nr 80, poz. 900).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać Pana Piotra Banaszaka na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Orłowie na czas określony od 1 marca 2001 r. do 31 sierpnia 2002 r. pod warunkiem ukończenia specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej do 31 grudnia 2001 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z upływem czasu na jaki powierzono Panu Piotrowi Banaszakowi sprawowanie funkcji dyrektora Domu Dziecka w Orłowie, który nastąpi z dniem 28 lutego 2001 r. uznaliśmy za zasadne ponownie powierzyć stanowisko dyrektora tej placówki Panu Piotrowi Banaszakowi na czas określony od l marca 200 l r. do 31 sierpnia 2002 r.
Biorąc pod uwagę, że w najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje co do dalszych losów Domu Dziecka w Orłowie, odstąpiono od ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora tej placówki.
Z tego względu zasadne jest podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Banaszaka na stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Orłowie. Pan Piotr Banaszak jest słuchaczem Podyplomowego Studium Organizacji Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, który ukończy w br.


Starosta
Leonard Maciejewski