BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316753

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 157/2001
Dotyczy: ustalenia wynagradzania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa.
Uchwała nr 157/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 stycznia 2001 r.


W sprawie: ustalenia wynagradzania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z § 2 Uchwały Nr XXIII/172/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz § 15 Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić wynagrodzenie dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa w wysokości 8.600,00 zł ( słownie: osiem tysięcy sześćset złotych).

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z powołaniem Pana Eligiusza Patalasa na stanowisko dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu konieczne jest ustalenie wynagrodzenia z tytułu zarządzania tymże Zakładem.
W obowiązujących aktach prawnych brak jest przepisów dotyczących zasad ustalania wynagrodzenia dyrektora samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. W odniesieniu do dyrektora PSZOZ w Inowrocławiu brak jest również tych uregulowań w Regulaminie wynagradzania pracowników PSZOZ w Inowrocławiu.
Zgodnie z tzw. ustawą kominową wynagrodzenie dyrektora samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej nie może przekraczać czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w ostatnim kwartale roku poprzedniego. W chwili podejmowania niniejszej uchwały maksymalne wynagrodzenie dyrektora takiego zakładu nie może przekraczać miesięcznie 8.636,00 zł.
Mając powyższe na względzie uważam za zasadne podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa i ustalenie tego wynagrodzenia w kwocie 8.600,00 zł miesięcznie.


Starosta
Leonard Maciejewski