BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316747

Data: 7 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 158/2001
Dotyczy: oceny pracy dyrektorów: Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.
Uchwała nr 158/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 lutego 2001 r.


w sprawie oceny pracy dyrektorów: Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz §8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000r . w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98,poz 1066)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ocenić pracę Pana Jarosława Jasińskiego, dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu jako wyróżniającą.

§2


Ocenić pracę Pana Henryka Mądrowskiego, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy jako wyróżniającą.

§3


Ocenić pracę Pani Lilianny Dyks, dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu jako wyróżniającą.

§4


Załącznikami do niniejszej uchwały są karty ocen cząstkowych, dokonanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, (Dz. U. nr 98, poz. 1066) oceny pracy dyrektora dokonuje organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. .
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaproponowało wyróżniającą ocenę pracy wymienianych w uchwale dyrektorów, co jest zbieżne z ustaleniami organu prowadzącego. Propozycje ocen pozytywnie zaopiniowały związki zawodowe. Z powyższych przyczyn wywołanie uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski