BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316741

Data: 7 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 160/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
Uchwała Nr 160/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 lutego 2001 r.

w sprawie dokonania zmian w planie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.lO14 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętym uchwałą nr XXIII/l70/2000 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2001 rok, w ten sposób, iż:
1. w §1 powołanej uchwały pkt. 1 "Dochody budżetu" kwotę ,,90.223.l08,-zł" zastępuje się kwotą ,,90.248.1 08,-zł" (zwiększenie o 25.000,-zł)
2. w §2 powołanej uchwały pkt.l "Wydatki budżetowe" kwotę ,,91.023.1 08,-zł" zastępuje się kwotą" 9l.048.l08,-zł" (zwiększenie o 25.000,-zł)

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2001 rok w dziale 851 - "Ochrona zdrowia", rozdziale 85132 "Inspekcja sanitarna", §211 dokonano zgodnie z pismem Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 15.01.2001 r. znak: F.I.3010/M/15/2000 . Przyznane środki w kwocie 25000,-zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zwiększeniem o 1 etat kalkulacyjny zatrudnienia w Powiatowej stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Inowrocławiu. Zwiększenie zatrudnienia podyktowane jest koniecznością przejęcia zadania i pracownika zatrudnionego dotychczas w Kolejowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.


Starosta
Leonard Maciejewski