BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315689

Data: 7 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 161/2001
Dotyczy: przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
Uchwała nr 161/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 lutego 2001 r.


w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Na podstawie art. 32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91 poz.578 z późn.zm.), art. 128 ust.2, pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.l014 z późn.zm.), oraz § 9 uchwały Nr XXII1/170/2000 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 rok,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Upoważnia się jednostki organizacyjne powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach danego rozdziału między paragrafami z wyłączeniem paragrafów dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

§2


Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień planowanych wydatków na podstawie przyznanych uprawnień, o wprowadzonych zmianach w planach finansowych jednostki niezwłocznie informują Zarząd Powiatu w formie określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§3


Ustala się, że ostateczny termin dokonywania przeniesień, o których mowa w §l niniejszej uchwały, upływa na dwa tygodnie przed końcem okresu, za który sporządza się sprawozdania z wykonania wydatków.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu na podstawie art. 128 ust.2 pkt 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późn.zm.) oraz §9 uchwały Nr XXII1/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w celu uproszczenia procedury dokonywania zmian w planach budżetowych jednostek upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach danego rozdziału między paragrafami z wyłączeniem paragrafów dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi.


Starosta
Leonard Maciejewski