BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315683

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 165/2001
Dotyczy: wygaśnięcia trwałego zarządu PS ZOZ w Inowrocławiu na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33-35.
Uchwała Nr 165/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lutego 2001 r.


w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu PS ZOZ w Inowrocławiu na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33-35.

Na podstawie alt. 32 ust2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz.578) oraz art. 46 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz. 543)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zezwolić na wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego dla PS ZOZ w Inowrocławiu na nieruchomości położonej w Inowrocławiu ul. Roosevelta 33- 35 oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 88/1 o pow. O,2351 ha zapisanej w KW 18235 oraz działka nr 89/33 o pow. O,1187 zapisanej w KW 19075 i upoważnić Starostę i Wicestarostę do podpisania decyzji o wygaśnięciu zarządu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Naczelnikowi Wydziału Geodezji, KartogTafii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Nieruchomość opisana w §1 stała się zbędna do prowadzenia działalności statutowej PS ZOZ w Inowrocławiu zgodnie z zatwierdzonym programem restrukturyzacji o czym powiadamia Dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu w swoim piśmie z dnia 19.02.2001r. Projekt decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w załączeniu .


Starosta
Leonard Maciejewski