BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316714

Data: 7 marca 2001 r.
Nr uchwały: 166/2001
Dotyczy: zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii, w tym informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 166/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 marca 2001 r.


w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii, w tym informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, z późn. zm.) w związku z § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kujaw. Nr 50, poz. 446 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii, w tym informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 39 a ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (j. t. z 1999 r., Dz. U. Nr 66, poz. 752) rada powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informacje właściwego lekarza weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu. Na tej podstawie Radzie Powiatu służy prawo do określania, w drodze uchwały, kierunków działania właściwego lekarza weterynarii, w celu zapewnienia na danym obszarze należytego stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego.
W związku ze złożeniem przez Przewodniczącą Rady Powiatu w Inowrocławiu projektu przedmiotowej uchwały Zarządowi Powiatu, celem jej zaopiniowania, niezbędnym było podjęcie stosownej uchwały na podstawie § 60 ust.2 Statutu. Zgodnie z tym przepisem oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu.


Starosta
Leonard Maciejewski