BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316719

Data: 7 marca 2001 r.
Nr uchwały: 168/2001
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 168/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 marca 2001 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz.578 z późn. zm.) oraz art. 36 a ust. 1,2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powierzyć stanowisko dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu panu Jarosławowi Jasińskiemu na okres od dnia 1 kwietnia 2001 r. do 31 marca 2006 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Pan Jarosław Jasiński został wyłoniony, jako kandydat na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu, w wyniku konkursu, przeprowadzonego w dniu 15.02.2001 r. Konkurs przeprowadzono na podstawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej z dnia 27.03.1999 r. z późn. zm.
Kuratorium Oświaty nie zgłosiło zastrzeżeń wobec kandydatury Pana Jarosława Jasińskiego, w związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski