BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304062

Data: 7 marca 2001 r.
Nr uchwały: 169/2001
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 169/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 marca 2001 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 a ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku nr 67 poz.329 z późn. zm.) oraz art.32 ust 2,pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.nr.91 poz.578 z 1998 r. z późn. zm.) i Uchwały Rady Powiatu nr VI /35/99 z dnia 27 marca 1999 r. z późn. zm. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski i regulaminu pracy komisji konkursowej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

§2


Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr XXII/166/2000 z dnia 29 listopada 2OOO r. utworzono Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. Na podstawie art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późn. zm.) powierzenie stanowiska dyrektora następuje w drodze konkursu. Pierwszy konkurs nie doprowadził do wyłonienia kandydata. Ze względu na brak quorum komisja nie mogła podejmować prawomocnych decyzji. W związku z tym, że od czasu ogłoszenia tego konkursu minęło 30 dni, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu regulaminem wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski