BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316777

Data: 14 marca 2001 r.
Nr uchwały: 172/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2001 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.
Uchwała nr 172/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 marca 2001 r.


w sprawie dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2001 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust 2 pkt.1 i 2 oraz ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 f. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) , oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), oraz Uchwałą Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków miedzy paragrafami oraz wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień i tak:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 "prace geodezyjno - urządzeniowe na ~ potrzeby rolnictwa" - dokonano zmniejszenia § 4210 " Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększając plan wydatków w § 4300 "zakup usług pozostałych" o kwotę 10000,- zł. Korektę wprowadzono z uwagi na zmianę przeznaczenia zaplanowanych w w/w rozdziale środków, tj. na czynności związane z pracami geodezyjnymi.
Dział 600 Transport, rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe". W celu skorygowania planów zmniejszono § 4040 a zwiększono § 4430 o kwotę 200,-zł.
Dział 750 - "Administracja publiczna" rozdział 75020 -,., Starostwa powiatowe"
Z ogólnej kwoty przeniesień wynoszącej 370 000,- zł , 290 000,- zł przenoszone jest w wyniku konieczności właściwego ulokowania środków przeznaczonych na zakupy tablic rejestracyjnych. Uprzednio środki te planowano w § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia". Pozostałe zmiany planu wydatków w § 4300 " Zakup usług pozostałych" wynikają z konieczności zwiększenia planu wydatków na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych.
Rozdział 75045 -" Komisje poborowe" Korekty dokonane w w/w rozdziale pozwalają zapewnić wystarczającą pulę środków na nieprzewidywalne , wyższe niż planowano opłaty za wynajem lokalu, wyższe ceny ekspertyz lekarskich jak również płace pisarzy, świetlicowego i sprzątaczki. Wprowadzone zmiany wymagają zmniejszenia planu wydatków na zakup usług, materiałów i wyposażenia.
Dział 801" Oświata i wychowanie "
Rozdział 80120 " Licea ogólnokształcące"
Na wniosek dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego dokonano zwiększenia § 4040 "dodatkowe wynagrodzenia roczne" 093 ,- zł , zmniejszając o wspomnianą kwotę plan wy- datków w § 4010 "wynagrodzenia osobowe"
Rozdział 80134 "Szkoły zawodowe specjalne"
W związku ze zmianami organizacyjnymi ( zmniejszenie oddziałów w klasach specjalnych) dokonano zmniejszeń w planach wydatków osobowych a zwiększono plany wydatków przeznaczonych na zakupy energii, materiałów oraz różnych usług, w tym remontowych.
Rozdział 80140 "Centra kształcenia ustawicznego" Wprowadzone zmiany pozwolą skorygować zaplanowane na zbyt niskim pułapie wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Środki na ten cel pochodzą z wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki.
Dział 851 "Ochrona zdrowia" , rozdział 85132 - "Inspekcja sanitarna"
Wnioskowane przez kierownictwo jednostki zmiany w planie wydatków są korektami porządkującymi mylnie planowane uprzednio wydatki, tzn. wg obowiązującej uprzednio klasyfikacji budżetowej. Przeniesienia kwoty 17 600,- zł dokonuje się między §§ "Zakup usług remontowych", - "Zakup usług pozostałych"
Dział 853 "Opieka Społeczna"
Rozdział 301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"
- W Domu Dziecka w Gniewkowie dokonano zwiększenia o 123,- zł § 4040 "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" a zmniejszono o wspomnianą kwotę § 4260 "Zakupy
energii"
- W Domu Dziecka w Orłowie również dokonano korekt planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o 539,- zł a zmniejszono planowane wydatki na świadczenia społeczne.
- W Domu Dziecka Jaksice zwiększono o 8 392,- zł planowane wydatki w § 3020 " Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń" a zmniejszono plan wydatków poprzez likwidację § 4230 " Zakup leków i materiałów medycznych " w kwocie 4000,- zł (zakupy te będą finansowane z § 4210) oraz zmniejszono plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia.
Rozdział 8611 - "Domy pomocy społecznej"
- W Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej dokonano zwiększenia planu wydatków na zakupy energii o kwotę 5 100,- zł, tj. do poziomu wymagalnej bieżącej płatności. Zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
- Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku zwiększono plan wy- datków w § 4210 " Zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4270 "Zakup usług remontowych" a zmniejszono § 4220 " Zakup środków żywności" i § 4300 "Zakup usług pozostałych". Łączna kwota przeniesień wynosząca 26 000,- zł uzasadniona jest zagrożeniem przekroczenia aktualnie zaplanowanych wielkości wydatków w poszczególnych paragrafach.
- Z uwagi na błędnie zaplanowany budżet w planie wydatków § 4040 " Dodatkowe wynagrodzenia roczne" w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie dokonano zwiększenia wspomnianego paragrafu o kwotę 1 272,- zł a zmniejszenia § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"
- W Domu Pomocy Społecznej Kawęczyn - zwiększono § 4520 "Opłaty na rzecz samorządów" a zmniejszono § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia".


Starosta
Leonard Maciejewski