BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317072

Data: 21 marca 2001 r.
Nr uchwały: 173/2001
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za rok 2000.
Uchwała nr 173/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 marca 2001 r.


w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za rok 2000.

Na podstawie przepisów art. 136 ust. 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art.. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U . Nr 91 poz.578 z późniejszymi zmianami

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego w 2000 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w §l , w celu zaopiniowania wykonania budżetu oraz sporządzenia wniosku do Rady Powiatu Inowrocławskiego o udzielenie absolutorium.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Sporządzając sprawozdanie z wykonania budżetu w 2000 roku, samorząd inowrocławski spełnia wymogi przepisu art. 136 ustawy z 2.llistopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) .
Sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały zostanie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy a także Komisji Rewizyjnej, która opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.
Rada Powiatu w Inowrocławiu rozpatrzy sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za miniony rok w terminie. do 30 kwietnia br.


Starosta
Leonard Maciejewski