BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304423

Data: 21 marca 2001 r.
Nr uchwały: 174/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody i poręczenia kredytu preferencyjnego na zakup środków do produkcji rolnej w Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem.
Uchwała Nr 174/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 marca 2001 r.


w sprawie wyrażenia zgody i poręczenia kredytu preferencyjnego na zakup środków do produkcji rolnej w Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem.

Na podstawie art. 32 ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578, z późn. zm.) w zw. z art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i § 7 ust. 4 Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/l 70/2000 z dnia 29 grudnia w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem kredytu preferencyjnego z przeznaczeniem na zakup środków do produkcji rolnej w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na okres od 23 marca 200lr. do 01 grudnia 2001 r.
2. Upoważnić Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem, Andrzeja Marczewskiego, do czynności związanych z zawarciem umowy z Bankiem Spółdzielczym w Kruszwicy.

§2


Udzielić poręczenia Domowi Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem na zaciągnięcie kredytu preferencyjnego obrotowego, o którym mowa w §1.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu uważa za zasadne wyrazić zgodę i udzielić poręczenia dla Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem na zaciągnięcie kredytu na zakup środków do produkcji rolnej, zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) i § 7 ust. 4 Uchwały rady Powiatu Nr XXIII/170/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu powiatu.
Z uwagi na to, iż okres wiosenny wiąże się w rolnictwie z wydatkowaniem nakładów na produkcję roślinną, powyższy kredyt umożliwiłby prowadzenie Gospodarstwa Pomocniczego zgodnie z wymogami agrotechnicznymi.


Starosta
Leonard Maciejewski