BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304129

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: 176/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
Uchwała nr 176/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 marca 2001 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. 1, pkt. 2 i ust. 2, pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) , oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Dokonać przeniesienia części wydatków z rezerwy budżetowej zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

§3


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 i §2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.), oraz Uchwałą Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami oraz wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień i tak:
Dział 801 " Oświata i wychowanie"
Wprowadzone korekty dotyczyły wyłącznie Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu. Łączna suma przeniesień wynosiła 19.882 zł z czego korekt na kwotę 8.226,- zł dokonano w związku z koniecznością skorygowania planów wydatków do poziomu niezbędnego do uregulowania wszystkich zobowiązań z tyto wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W celu dokonania wypłat za odzież pracownikom obsługi zwiększono plan wydatków w tym zakresie o 2.475,- zł . Zwiększenia wymienionych wydatków dokonano kosztem zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
Dział 853 "Opieka społeczna"
Przeniesienia w rozdziale 85301 dotyczą Domów Dziecka w Gniewkowie i Jaksicach.
Łączna kwota przeniesień wynosi 74.186,- zł i dotyczy zmniejszenia wydatków na zakupy materiałów oraz usług a zwiększenia planowanych wydatków płacowych. Uzasadnieniem dla zmian planów w powyższych jednostkach jest niedoszacowany budżet w domach dziecka, nie pozwalający ( w dotychczasowym kształcie) na pełną regulację wynagrodzeń związaną z wdrożeniem przepisów Karty Nauczyciela jak również uchwał Rady Powiatu wprowadzających nowe zasady naliczania tzw. "dodatku trudnościowego" i godzin ponadwymiarowych.
"Wnioskowane przez Dyrektorów DPS ( rozdział 85302 ) przeniesienia wydatków dokonuje się w celu stworzenia możliwości terminowego regulowania bieżących zobowiązań za zakupy materiałów i żywności. Ogólna wartość przeniesień z ww. tytułu wynosi 14.242,- zł i zostaje dokonana w DPS Kołuda Mała, Warzyn, Parchanie i Ludzisko.
W związku z koniecznością prawidłowego zakwalifikowania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dokonano zmniejszenia poz. "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" a zwiększenia poz. "Podatek od nieruchomości" i "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego".
Z w/wym. tytułu dokonano przeniesień planowanych wydatków w DPS Ostrowo, Tarnówek i Kawęczyn na łączną kwotę 9.300,- zł.
W rozdziale tym dokonuje się również zwiększenia budżetów w dwóch placówkach poprzez przeniesienie planowanych wydatków z rezerwy budżetowej. Stosownie do wniosku Dyrektora PCPR, w celu zabezpieczenia możliwości finansowania bieżącej działalności, plan wydatków DPS w Kołudzie Małej ulega zwiększeniu o 50.000,- zł z przeznaczeniem na zakup koksu ( 25.000,- zł) , zakup środków żywności ( 5.000,- zł), usunięcie awarii pompy (10.000,- zł) i zakup energii elektrycznej - 10.000,- zł.
Plan wydatków DPS Ludzisko zostaje zwiększony o 100.000,- zł z czego na zakup oleju opałowego przeznacza się 45.000,- zł, energii elektrycznej- 10.000,- zł, środków żywności - 40.000,- zł, usług 5.000,- zł.
W związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dokonuje się korekty wydatków na ten cel w rozdziale 85321 o kwotę 2.310,- zł. Przeniesienie następuję z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia"
Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" Rozdział 85401 - "Świetlice szkolne"
- W Świetlicy Zespołu Szkół Specjalnych korekty dotyczą niewykorzystanych środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenia roczne i zgodnie z decyzją Dyrektora placówki prze- niesione zostają na wydatki płacowe.
Rozdział 85406 - "Poradnie psychologiczno pedagogiczne"
- Przeniesienia 600,- zł planu wydatków z § 4260 "zakup energii" na § 4430 "Różne opłaty i składki" wynika z konieczności zapewnienia środków na ubezpieczenie majątku. Rozdział 85407 -"placówki wychowania pozaszkolnego"
- W związku z koniecznością usunięcia strat w wyposażeniu jakie w wyniku kradzieży poniósł Młodzieżowy Dom Kultury, Dyrektor tej placówki dokonał zmian w budżecie jednostki, polegające na przesunięciu planowanych wydatków z § 4300" Zakup pozostałych usług " na § 4210 " Zakup materiałów i wyposażenia" ( komputer, fax )
Rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne"
- Korekty w planie wydatków na kwotę 4.500,- zł dotyczą internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy i mają na celu zapewnienie bieżącego regulowania zobowiązań.
Łączna suma przeniesień dokonanych w niniejszej uchwale wynosi 290.022,- zł i nie powoduje zmian w ogólnej kwocie wydatków budżetu powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski