BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316743

Data: 4 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: 179/2001
Dotyczy: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Inowrocławskiego nakładów poczynionych przez Miasto Inowrocław na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345.
Uchwała nr 179/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 kwietnia 2001 r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Inowrocławskiego nakładów poczynionych przez Miasto Inowrocław na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345.

Na podstawie art. 32 u.st.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz.578)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przejąć nieodpłatnie na rzecz Powiatu Inowrocławskiego prawo do nakładów poczynionych na gruncie Skarbu Państwa oznaczonym na karcie mapy 110 jako działka nr 52/6 o pow. 3,3017 ha, zapisanym w KW 19222, w postaci budynku po zlikwidowanej przepompowni ścieków o wartości netto 28.312,11 zł ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwanaście 11/100 zł)

§2


Upoważnić Starostę Inowrocławskiego Leonarda Maciejewskiego i Wicestarostę Powiatu Inowrocławskiego Mariana Świątkowskiego do zawarcia umowy przejęcia prawa do nakładów, o których mowa w §1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Zarząd Miasta Inowrocławia wystąpił do tut.. Organu o nieodpłatne przejęcie nakładów opisanych w §1 uchwały, Przedmiotowe nakłady znajdują się na gruncie użytkowanym przez Zespól Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu, Z mocy prawa od dnia 01.01.1999 r, Zespół Szkół Chemicznych
Elektronicznych w Inowrocławiu stał się jednostką Powiatu Inowrocławskiego. W latach ubiegłych na gruncie opisanym w §1 uchwały Miasto poczyniło nakłady w postaci budynku i urządzeń przepompowni ścieków sanitarnych dla potrzeb wschodniej części Mątew.
Modernizacja kanalizacji sanitarnej spowodowała, że obiekt przestał spełniać dotychczasową funkcję, a po zdemontowaniu urządzeń technicznych służących do przepompowywania ścieków pozostał budynek który może być zaadaptowany na inne cele.
W świetle powyższego zasadnym jest przejąć nakłady na rzecz Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski