BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317044

Data: 9 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: 181/2001
Dotyczy: oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33 - 35.
Uchwała Nr 181/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 kwietnia 2001 r.


w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33 - 35.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. z 2000 r. Dz.U. nr 46, poz. 546) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na oddanie w użyczenie Miastu Inowrocław nieruchomość położoną w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33-35, stanowiącą własność Powiatu Inowrocławskiego, a oznaczoną geodezyjnie jako działki:
- nr 88/1 o pow. 0,1956 ha, KW 18235
- nr 89/33 o pow. 0,1187 ha, KW 19075
- nr 92/3 o pow. 0,0040 ha, KW T45 k. 1793
z przeznaczeniem na cele biurowe, z wyłączeniem pomieszczeń zlokalizowanych na parterze przedmiotowego budynku (prawa strona) o łącznej powierzchni 127 m2.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Wymienione w §1 działki stały się z mocy prawa własnością Powiatu Inowrocławskiego, a ich nabycie formalne nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2001r. Nr GKN.III.7723-1-1/1/01.
Z pisma Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2001 r.. wynika, iż przedmiotowa nieruchomość stała się zbędna do prowadzenia statutowej działalności Szpitala Powiatowego. W świetle tego Zarząd Powiatu dokonał czynności formalno - prawnych w zakresie wygaśnięcia trwałego zarządu.


Starosta
Leonard Maciejewski