BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304090

Data: 11 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: 182/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
Uchwała nr 182/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2001 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. l, pkt;. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. przyjętego Uchwałą Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. (z późn. zm.) dokonać następujących zmian:
1) w dochodach budżetowych w pkt. l "Dochody" kwotę ,,89.803.243,- zł" zastąpić kwotą ,,89.812.727,- zł"
2) w wydatkach budżetowych w pkt.2 "Wydatki" kwotę ,,90.603.243,- zł" zastąpić kwotą ,,90.612.727,- zł".

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Inowrocławiu dokonuje zmiany w budżecie powiatu polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków:
1. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Inowrocławskim w sprawie przyznania stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego uczniom szkół średnich, dokonuje zwiększenia planowanych dochodów powiatu w dziale 854" Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 7.350,- zł. Stosownie do decyzji Sejmiku, cała wymieniona kwota stypendiów zostaje przyznana trzem uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu.
2. Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem i Gminą w Kruszwicy dotyczy refundacji kosztów wydania 22 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Z tego tytułu Miasto i Gmina Kruszwica przekazuje 2.134 zł do budżetu Powiatu na rzecz Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ( rozdział 85321) .


Starosta
Leonard Maciejewski