BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303771

Data: 6 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 186/2001
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Centnum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 186/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 czerwca 2001 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centnum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm. ) oraz 36a ust l, 2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późn. zm. )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powierzyć stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycmego w Inowrocławiu panu Leszkowi Kausowi na okres od dnia O 1 lipca 200 1 roku do 30 czerwca 2006 roku.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Pan Leszek Kaus został wyłoniony, jako kandydat na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, w wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 11.04.2001 roku .
Konkurs przeprowadzono na podstawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej z dnia 27.03.1999 roku z późn. zm.
W dniu 11.05.2001 roku wpłynęła pozytywna opinia Kuratorimn Oświaty w Bydgoszczy, w związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski