BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316713

Data: 6 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 189/2001
Dotyczy: utworzenia stanowisk nauczycieli doradców metodycznych.
Uchwała nr 189/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 czerwca 2001 r.


w sprawie utworzenia stanowisk nauczycieli doradców metodycznych.

Na podstawie alt 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. z 1996 f. Dz. U. nr 67, poz. 329 z późn. zm.), §14, ust. 2, 3,4 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. w sprawie rodzajów zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. nr 85 poz. 956 ) art 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. nr 91 poz. 578 z późn. zm. )§6 Uchwały nr XIX/124/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 sierpnia 2000 r. W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, oraz §3, ust 6 Uchwały XIX/126/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 sierpnia 2000 f. w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Utworzyć z dniem l września 2001 r. stanowiska nauczycieli doradców metodycznych z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

§1


Obniżyć wysokość obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno - wychowawczych nauczycielom realizującym zadania nauczycieli doradcy metodycznego o 1/2 .

§3


Ustalić dodatek funkcyjny w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego.

§4


Szczegółowe zadania nauczyciela doradcy metodycznego określić w zakresie obowiązków.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z §14 ust 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. Nr 85, poz. 956 ) organ prowadzący może powierzyć nauczycielowi realizację zadań doradcy metodycznego .
Placówki prowadzone przez Powiat Inowrocławski nie są objęte żadną formą doradztwa metodycznego. Realizacja zadań "Nowej Matmy" wymaga systematycznego doskonalenia nauczycieli zwłaszcza języka polskiego, matematyki i języka obcego - obowiązkowych przedmiotów maturalnych.
W związku z powyższym zasadne staje się wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski