BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303760

Data: 6 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 191/2001
Dotyczy: zmian w planie dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywanych do budżetu państwa w 2001 roku.
Uchwała nr 191/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 czerwca 2001 r.


w sprawie zmian w planie dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywanych do budżetu państwa w 2001 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), art. 126 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W planie dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywanych do budżetu państwa w 2001 r. przyjętego Uchwałą nr 162/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 14 lutego 2001 r. kwotę ,,1.527.664,-zł "zastąpić kwotą ,,1.500.000,- zł".

§2


Plan dochodów z uwzględnieniem zmiany kwoty z §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Stosownie do pisma Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 10.04.br ( znak: F.L3013/1/2001) informującego o ostatecznych kwotach planowanych dochodów i wydatków na 2001 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywanych do budżetu państwa na 2001 r. 0 łączną kwotę 27.664,-zł i tak:

1.rozdział O 1008 - "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - zmniejszenia 6.000,- zł
2.rozdział 01021 - "Inspekcja weterynaryjna" - zmniejszenia 10.510,- zł
3.rozdział 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - zmniejszenia 8.000,- zł
4.rozdział 75405 - "Komendy powiatowe Policji" - zwiększenia 2.146,- zł
5.rozdział 75411 - "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" - zwiększenia 1.000,- zł
6.rozdział 85304 - 'Rodziny zastępcze - zmniejszenia 6300,- zł


Starosta
Leonard Maciejewski