BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317074

Data: 13 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 192/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2001 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.
Uchwała nr 192/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 czerwca 2001 r.


w sprawie dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2001 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 ro o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art o 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami oraz wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień i tak:
1. Dział 710 "Działalność usługowa" , rozdział 71015 "Nadzór budowlany" - niewykorzystane środki w kwocie 1.557,-zł z poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" przeznaczono na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych pracowników.
2. Dział 750 "Administracja publiczna" Rozdział 75019 "Rady powiatów"- konieczność zabezpieczenia środków na opłaty usług bankowych, pocztowych i telekomunikacyjnych oraz za nagłośnienie sali sesyjnej spowodowała zmniejszenie planu wydatków w poz. "Zakup usług remontowych" o kwotę 4.000,- zł.
Rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" - w celu zabezpieczenia środków na zapłatę m.in. umów - zlecenia dla 5 osób za dozór budynku po byłej Przychodni przy ul. Roosevelta, umowy - zlecenia za obsługę prawną, umowy o dzieło za szkolenie pracowników powiatu, ryczałtu za telefony komórkowe oraz ubezpieczenie samochodu osobowego Laguna dokonano zmniejszenia planu wydatków w poz. "Zakup usług pozostałych i poz. "zakup usług remontowych" o kwotę 29.800,- zł.
Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu niewykorzystane środki z poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" w kwocie 8.898,- zł przeznaczono na zwiększenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" .
Rozdział 75045 "Komisje poborowe" - przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 3.000,- zł dokonano w związku z zakupem telewizora i magnetowidu jako wyposażenie Świetlicy Poboru Wojskowego.
3. Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
Rozdział 75411 - "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" - w związku z rezygnacją czterech funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu z odejścia w roku bieżącym na emeryturę niewykorzystane z tego tytułu środki finansowe w kwocie 45.000,- zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w poz. "Zakup materiałów i wyposażenia".
4. Dział 801 "Oświata i wychowanie"
Rozdział 80102 - "Szkoły podstawowe specjalne"- przeniesień na kwotę 700,- zł w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu dokonano w celu zabezpieczenia środków na wypłatę pracownikom ekwiwalentu za odzież ochronną. Rozdział 80120 - "Licea ogólnokształcące"
- Przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 5.000,- zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu dokonano z uwagi na brak środków na zakup czystości.
- W III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 41.700,- zł. Środki te przeznaczono na usuniecie skutków pożaru.
Rozdział 80130 - "Szkoły zasadnicze"
- Przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 3.000,- zł w Zespole Szkół Samochodowych w Inowrocławiu spowodowane zostało koniecznością usunięcia awarii w sali lekcyjnej.
- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu dokonano zwiększenia planu wydatków w poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 2.420,- zł przeznaczając na ten cel niewykorzystane środki z poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" z rozdziału j.w. w kwocie 1.320,- zł i z rozdziału 80l3l"Licea i technika zawodowe" w kwocie 1.100,- zł.
W związku z powyższym plan finansowy Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Inowrocławiu w w/wym. rozdziale zwiększony został o 1.100,- zł.
Rozdział 80131- "Licea i technika zawodowe"
- W celu zabezpieczenia środków na zapłatę umowy zlecenia w Zespole Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 524,- zł.
- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu niewykorzystane środki w poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" w kwocie
6.743,- zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w poz. "Zakup usług pozostałych" w rozdziale j.w. o kwotę 5.643,- zł i w rozdziale 80130 "Szkoły zasadnicze" o kwotę 1.100,- zł.
W związku z powyższym plan finansowy Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Inowrocławiu w w/wym. rozdziale zmniejszony został o 1.100,- zł.
Rozdział 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" - w celu zabezpieczenia środków na wydatki nieprzewidziane w planie finansowym na 2001 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu dokonano przeniesień planowanych wydatków na kwotę 10.000,- zł.
5. Dział 851 "Ochrona zdrowia" Rozdział 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" - konieczność odprowadzenia naliczonych odsetek za nieterminową zapłatę składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 100.303,- zł.
6. Dział 853 "Opieka społeczna"
Rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - w związku z likwidacją z dniem 1.09.br jednego etatu obsługi oraz zmniejszeniem planowanych godzin ponadwymiarowych nauczycieli na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Gniewkowie powstałe z tego tytułu oszczędności przeznaczono na zakup żywności dla wychowanków oraz na zwiększenie wydatków w poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń".
Rozdział 85302 - "Domy pomocy społecznej"
- Przeniesień planowanych wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w kwocie 12.000,- zł dokonano w związku z koniecznością zakupu oleju opałowego, środków piorących i środków czystości.
- W celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb w Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej dokonano przeniesień planowanych wydatków na kwotę 19.430,- zł, w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku na kwotę 500,- zł i w Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie na kwotę 5.000,- zł.
Rozdział 85333 - "Powiatowe urzędy pracy" - dokonano przeniesień planowanych wydatków na kwotę 3.628,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością prawidłowego naliczenia ZFŚS, dokonania opłat za energię oraz uiszczenia odsetek za nieterminową zapłatę zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
7. Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
Rozdział 85401- "Świetlice szkolne"- przeniesienia w kwocie 1,- zł w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu dokonano w związku z wypłatą pracownikom ekwiwalentu za odzież ochronną.
Rozdział 85407 -" Placówki wychowania pozaszkolnego" - dokonano przeniesień planowanych wydatków na kwotę 12.000,- zł w związku z koniecznością zapłaty za instalację alarmu w pracowniach Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski