BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304430

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 193/2001
Dotyczy: przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo- finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 rok.
Uchwała nr 193/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo- finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 rok.

Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097 )oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91,578 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć do wiadomości roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 rok.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z pismem Dyrektora PSZOZ w Inowrocławiu dotyczącym przedstawienia sprawozdania z realizacji planu finansowego i sprawozdania finansowego PSZOZ w Inowrocławiu za rok 2000, łącznie z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego tegoż Zakładu za rok obrotowy 2000 oraz pozytywną opinią Rady Społecznej PSZOZ z dnia 26 czerwca 2001 r. zawartą w uchwale nr IX/III/2001 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji planu finansowego i sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu podjęcie przedmiotowej uchwały uznał za uzasadnione. Podstawy prawne do jej podjęcia stanowią: Uchwała Rady Powiatu
Nr XXII/164/2000 ż dnia 29 listopada 2000r. w sprawie upoważnienia, Zarządu
Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej oraz art. 67 ust. 3 pkt. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i §6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi .publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu przyjmuje do wiadomości sprawozdanie finansowe PSZOZ w Inowrocławiu za 2000 rok.


Starosta
Leonard Maciejewski