BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317065

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 194/2001
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach.
Uchwala nr 194/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2001 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późn.zm.) w związku z art.47 a ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 64 poz.414 z 1998 roku z późn. zm.) oraz Uchwały nr 130/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 listopada 2000 roku, w sprawie: .
Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z upływem okresu czasu na jaki powierzono sprawowanie funkcji dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach Pani Zofii Głogowskiej, który nastąpi z dniem 31 sierpnia 2001 roku, konieczne jest ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora w/w Domu Dziecka.
Zgodnie z Uchwałą nr 130/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 listopada 2000 roku w sprawie:
Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej, kandydat na dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej wyłaniany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu.
Z tego względu uważamy za zasadne podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach.


Starosta
Leonard Maciejewski