BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304409

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 195/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Uchwała nr 195/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Udzielić Pani Bogusławie Nowak, pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowo czynności prawnych w zakresie bieżącej działalności, wynikającej z zadań statutowych tego Centrum, składania oświadczeń woli i podpisywania umów w tym zakresie. Czynności przekraczające zakres niniejszego pełnomocnictwa wymagają stosownej uchwały Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.

§2


Pełnomocnictwa udziela się na okres pełnienia funkcji p.o.Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Efektywne zarządzanie jednostką organizacyjną wymaga częstego podejmowania decyzji, dotyczących gospodarowania mieniem powiatu, np. podpisywania umów najmu i dzierżawy.
Wypracowane w ten sposób środki umożliwiają dyrektorowi regulowanie na bieżąco różnych zobowiązań wynikających z działalności PCPR.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski