BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316756

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 200/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Uchwala nr 200/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2001 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Udzielić Panu Włodzimierzowi Fiagsowi, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowo czynności prawnych w zakresie bieżącej działalności, wynikającej z zadań statutowych tego Domu, składania oświadczeń woli i podpisywania umów w tym zakresie oraz umów najmu i dzierżawy części nieruchomości i lokali na okres nie przekraczający 2 lat.
Czynności przekraczające zakres niniejszego pełnomocnictwa wymagają stosownej uchwały Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.

§2


Pełnomocnictwa udziela się na okres pełnienia funkcji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Efektywne zarządzanie Domem Pomocy Społecznej wymaga częstego podejmowania decyzji, dotyczących gospodarowania mieniem powiatu, np. podpisywania umów najmu i dzierżawy.
Wypracowane w ten sposób środki umożliwiają dyrektorowi regulowanie na bieżąco różnych zobowiązań wynikających z działalności Domu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski