BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316738

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 207/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Dziecka w Orłowie.
Uchwała nr 207/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2001 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Dziecka w Orłowie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Udzielić Panu Piotrowi Banaszakowi, Dyrektorowi Domu Dziecka w Orłowie, pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowo czynności prawnych w zakresie bieżącej działalności, wynikającej z zadań statutowych placówki, składania oświadczeń woli i podpisywania umów w tym zakresie oraz umów najmu i dzierżawy części nieruchomości i lokali na okres nieprzekraczający 2 lat.
Czynności przekraczające zakres niniejszego pełnomocnictwa wymagają stosownej uchwały Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.

§2


Pełnomocnictwa udziela się na okres pełnienia funkcji Dyrektora Domu Dziecka.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Efektywne zarządzanie placówką opiekuńczo-wychowawczą wymaga częstego podejmowania decyzji, dotyczących gospodarowania mieniem powiatu, np. podpisywania umów najmu i dzierżawy.
Wypracowane w ten sposób środki umożliwiają dyrektorowi regulowanie na bieżąco różnych zobowiązań wynikających z działalności placówki.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski