BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316734

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 208/2001
Dotyczy: oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu.
Uchwała nr 208/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066), po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w szkole,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ocenić pracę Pana Henryka Głuszkowskiego, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu jako wyróżniającą.

§2


Załącznikami do niniejszej uchwały są karty ocen cząstkowych, dokonanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r., w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela (Dz. U. Nr 98, poz. 1066), oceny pracy dyrektora dokonuje organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaproponowało wyróżniającą ocenę pracy Pana Henryka Głuszkowskiego, co jest zbieżne z ustaleniami organu prowadzącego. Propozycje ocen pozytywnie zaopiniowały związki zawodowe i rada szkoły. Z powyższych przyczyn wywołanie uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski