BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304328

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 209/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla : - Ągnieszki Gapińskiej- Józefa Matuszewskiego, nauczycieli kontraktowych Zespołu Szkól Rolniczych w Kobylnikach ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała nr 209/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla :
- Ągnieszki Gapińskiej
- Józefa Matuszewskiego,
nauczycieli kontraktowych Zespołu Szkól Rolniczych w Kobylnikach ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie alt. 32 ust 2 pkt 2 ustawy z 00ia 5 czerwca 1998 f. o samorządzie powiatowym(Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXIX/228//2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić następujący skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla Agnieszki Gapińskiej i Józefa Matuszewskiego, nauczycieli kontraktowych Zespołu Szkół Rolniczych w Kobyłnikach ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego:
1. Ryszard Oczachowski - przewodniczący
2. Elżbieta Sawińska - dyrektor szkoły
3. Wiesław Kępczyński - ekspert
4. Stanisław Masłowski - ekspert
5. Marian Nowakowski - ekspert

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 9 g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład tej komisji powinni wchodzić: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, trzej eksperci z listy MEN oraz dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. Ponadto zgodnie z art. 9 g ust. 5 Karty Nauczyciela w skład komisji wchodzi również przedstawiciel związku zawodowego wskazany we wniosku nauczyciela. Uchwałą nr XXIX/228/2001 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego powołano w/w Komisję Egzaminacyjną. Jednocześnie wykonanie uchwały powierzone zostało Zarządowi Powiatu. W związku z powyższym na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski