BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316721

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 211/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla: - Moniki Grunert, - Agnieszki Jasiak, - Renaty Sadowskiej nauczycielek kontraktowych III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu ubiegających się o awans zawodowy na stopień naucrzycie1a mianowanego.
Uchwała nr 211/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2001 r.


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla:
- Moniki Grunert
- Agnieszki Jasiak
- Renaty Sadowskiej
nauczycielek kontraktowych III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu ubiegających się o awans zawodowy na stopień naucrzycie1a mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXIX/228/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić następujący skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla:
Moniki Grunert, Agnieszki Jasiak i Renaty Sadowskiej, nauczycielek kontraktowych III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego:
1. Grzegorz Roszak - przewodniczący
2. Halina Peta - dyrektor szkoły
3. Bożena Adamska - ekspert
4. Janusz Hibner - ekspert
5. Lidia Maciejewska - ekspert

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 9 g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład tej komisji powinni wchodzić: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, trzej eksperci z listy MEN oraz dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. Ponadto zgodnie z art. 9 g ust. 5 Karty Nauczyciela w skład komisji wchodzi również przedstawiciel związku zawodowego wskazany we wniosku nauczyciela. Uchwałą nr XXIX/228/2001 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego powołano w/w Komisję Egzaminacyjną. Jednocześnie wykonanie uchwały powierzone zostało Zarządowi Powiatu. W związku z powyższym na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski