BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317064

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 222/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Zbigniewa Dydeckiego, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy ubiegającego się o awans zawodowy na stopienń nauczyciela mianowanego.
Uchwała nr 222/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Zbigniewa Dydeckiego, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy ubiegającego się o awans zawodowy na stopienń nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXIX/228/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić następujący sk1ad osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla Zbigniewa Dydeckiego, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;
1. Ryszard Oczachowski - przewodniczący
2. Henryk Mądrowski - dyrektor szkoły
3. Wiesław Kępczyński - ekspert
4. Marian Lewalski - ekspert
5. Stanisław Masłowski - ekspert

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 9 g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład tej komisji powinni wchodzić: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, trzej eksperci z listy MEN oraz dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. Ponadto zgodnie z art. 9 g ust. 5 Karty Nauczyciela w skład komisji wchodzi również przedstawiciel związku zawodowego wskazany we wniosku nauczyciela. Uchwałą nr XXIX/228/2001 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego powołano w/w Komisję Egzaminacyjną. Jednocześnie wykonanie uchwały powierzone zostało Zarządowi Powiatu. W związku z powyższym na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski