BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304370

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 229/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2001 r. poprzez przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.
Uchwała nr 229/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2001 r.


w sprawie dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2001 r. poprzez przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91, poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 161/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami oraz wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień i tak:
1. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" , rozdział 01021 "Inspekcja weterynaryjna " - przeniesień planowanych wydatków dokonano w oparciu o § 1 pkt.4 lit.l Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 09.05.2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
2. Dział 801 "Oświata i wychowanie"
Rozdział 80102 -"Szkoły podstawowe specjalne"- przeniesień na kwotę 3.000,- zł
w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu dokonano w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie rachunku za energię cieplną.
Rozdział 80130 - "Szkoły zawodowe" - przeniesienie planowanych wydatków w łącznej kwocie 11.700,- zł w Zespole Szkół Chemicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu spowodowane zostało koniecznością dokonania wpłaty na PFRON oraz ubezpieczenia majątku.
3. Dział 853 "Opieka społeczna"
Rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze
- Przeniesień planowanych wydatków w Domu Dziecka w Jaksicach dokonano w oparciu o §1 pkt.4 lit.k Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 09.05.2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
- W celu zapewnienia funkcjonowania Domu Dziecka w Inowrocławiu dokonano przeniesień planowanych wydatków na łączną kwotę 24.718,- zł.
Rozdział 85302 - "Domy pomocy społecznej" - przeniesień planowanych wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w kwocie 12.000,- zł dokonano w celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostki.
4. Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85407 -" Placówki wychowania pozaszkolnego" - zabezpieczenie środków na podróże służbowe, wpłatę na
PFRON oraz zapłatę za energię w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu spowodowało konieczność dokonania przeniesień planowanych wydatków na kwotę 12.996,- zł


Starosta
Leonard Maciejewski