BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304359

Data: 11 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 230/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu samochodu sanitarnego Fiat Mielec Diesel 230.
Uchwała nr 230/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 11 lipca 2001 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu samochodu sanitarnego Fiat Mielec Diesel 230.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr91, poz. 578 z późn. zm) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie : określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego i Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten i Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na sprzedaż samochodu sanitarnego Fiat Mielec Diesel 230 przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W dniu 17 maja 2001 r. do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na sprzedaż przez tenże Zakład samochodu sanitarnego Fiat Mielec Diesel 230, wycenionego przez Naczelną Organizację Techniczną na kwotę 24.500 zł. Wniosek ten uzyskał akceptację Rady Społecznej PSZOZ w Inowrocławiu, która na posiedzeniu w dniu 14 maja 2001 r. uchwałą Nr 5/III/2001 pozytywnie zaopiniowała dokonanie sprzedaży samochodu sanitarnego Fiat Mielec Diesel 230 z powodu jego zbędności dla działalności PSZOZ w Inowrocławiu.
Dnia 3 lipca br. Dyrektor PSZOZ przekazał pismo z dnia 28 czerwca 2001 r.
znak: BR.-I-004-1/49/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia informuje, iż Rada Miejska wyraża zgodę na sprzedaż samochodu sanitarnego Fiat Mielec Diesel 230-Daru Miasta Inowrocławia. W związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 20.00 r., biorąc pod uwagę opinię Dyrektora PSZOZ na temat samochodu sanitarnego o jego częstych awariach i wysokich kosztach eksploatacji co uniemożliwia jego dalsze wykorzystywanie dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego oraz zgodę Rady Miejskiej Inowrocławia na zbycie tegoż samochodu, uważam za celowe wyrażenie przez Zarząd Powiatu zgody na sprzedaż samochodu sanitarnego Fiat Mielec Diesel oraz podjęcie przez Zarząd Powiatu stosownej uchwały w powyższej sprawie.


Wicestarosta
Marian Świątkowski