BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304336

Data: 11 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 232/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Romy Kujawy, nauczycielki kontraktowej Domu Dziecka w Inowrocławiu, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała nr 232/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 11 lipca 2001 r.


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Romy Kujawy, nauczycielki kontraktowej Domu Dziecka w Inowrocławiu, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578 z późn.zm.), w związku z uchwałą Nr XXIX/228/200 1 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić następujący skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Romy Kujawy, nauczycielki kontraktowej Domu Dziecka w Inowrocławiu, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego:
1. Bogusława Nowak - przewodnicząca
2. Zbigniew Blinkiewicz - pełniący obowiązki dyrektora placówki
3. Ryszarda Różańska - ekspert
4. Magdalena Prentka - ekspert
S. Zenon Imbierowski - ekspert
6. Anna Olejnik - przedstawiciel związku zawodowego

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 9 g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący placówkę powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład tej Komisji powinni wchodzić: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, trzej eksperci z listy MEN oraz dyrektor placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel. Ponadto zgodnie z art. 9g ust. 5 Karty Nauczyciela w skład Komisji wchodzi również przedstawiciel związku zawodowego wskazany we wniosku nauczyciela. Uchwałą Nr XXIX/228/2001 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego powołano w/w Komisję Egzaminacyjną. Jednocześnie wykonanie uchwały powierzone zostało Zarządowi Powiatu.
W związku z powyższym na podstawi art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U .Nr 91, poz. 578 z późn.zm.) podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione.


Wicestarosta
Marian Świątkowski