BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304311

Data: 11 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 234/2001
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.
Uchwała nr 234/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 11 lipca 2001 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 z późń. zm.) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2000 r. Dz. U. nr 46, poz. 543).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonych ewidencyjnie na mapie 78 jako działki:
- nr 13/31 o pow. 0,5120 ha - teren usług
- nr 13/43 o pow. 0,1466 ha - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące
- nr 13/44 o pow. 0,1223 ha - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące
- nr 13/45 o pow. 0,1132 ha - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące
- nr 13/46 o pow. 0,1248 ha - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące
- nr 13/47 o pow. 0,1226 ha - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące
- nr 13/48 o pow. 0,1022 ha - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące
- nr 13/49 o pow. 0,1274 ha - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące
- nr 13/50 o pow. 0,1174 ha - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące
- nr 13/51 o pow. 0,1190 ha - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące
- nr 13/52 o pow. 0,1202 ha - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące
- nr 13/58 o pow. 2,4760 ha - budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 20546.

§2


W przypadku negatywnego wyniku pierwszego i drugiego przetargu, wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości w drodze negocjacji.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Uchwałą nr XXIX/230/2001 Rada Powiatu w Inowrocławiu wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.
W związku z powyższym niezbędnym jest ustalenie formy przetargu na zbycie przedmiotowych nieruchomości.
Działki opisane w §1 według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą ( 10 działek ), pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ( l działka) oraz pod teren usług ( 1 działka). Zbycie przedmiotowych działek w formie przetargu ustnego nieograniczonego spowoduje pozyskanie zwiększonych wpływów do budżetu powiatu.
Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. z 2000r.Dz.U. nr 46, poz. 543) o zastosowaniu formy przetargu decyduje jego organizator.


Wicestarosta
Marian Świątkowski