BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304077

Data: 25 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 235/2001
Dotyczy: zmiany składu osobowego komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.
Uchwała nr 235/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 lipca 2001 r.


w sprawie zmiany składu osobowego komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91,poz.578 z późn. zm.) w związku z art.47 a ust.5 b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz.414 z późn. zm.) oraz uchwały nr 130/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Odwołać Panią Mirosławę Szymańską ze składu Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski i w to miejsce powołać Panią Marię Kozłowską.

§2


W uchwale nr 133/2000 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 29 listopada 2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski §1 pkt 1 lit a otrzymuje brzmienie: "a) Maria Kozłowska".

§3


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie

W związku z odwołaniem z dniem 31 maja 200 l roku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Pani Mirosławy Szymańskiej wchodzącej w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski stało się konieczne dokonanie zmiany składu komisji.
Z tego względu niezbędnym jest podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji , konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.
Jednocześnie zasadnym jest dokonanie zmiany §l pkt l lit. "a" uchwały nr 133/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.


Wicestarosta
Marian Świątkowski