BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317027

Data: 25 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 236/2001
Dotyczy: powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr 236/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 lipca 2001 r.

w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zm. ), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. z 2000 r. Dz. U. nr 46, poz. 543) w związku z §8 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. nr 9, poz. 30)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać komisję przetargową do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego w składzie 5 osób.

§2


Ustalić następujący skład osobowy komisji, o której mowa w §1.

1. Tadeusz Krauze - przewodniczący komisji
2. Andrzej Florek - członek komisji
3. Zdzisław Bałabański - członek komisji
4. Zbigniew Siuda - członek komisji
5. Henryka Kowalczewska - członek komisji

§3


Do zadań komisji należy:

1. Przeprowadzanie przetargów ustnych nieograniczonych, ustnych ograniczonych, pisemnych nieograniczonych, pisemnych ograniczonych.

2. Prowadzenie rokowań mających na celu ustalenie nabywcy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w przypadku zakończenia się pierwszego i drugiego przetargu wynikiem negatywnym.

§4


W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. nr 9, poz. 30).

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu jest zobowiązany do powołania członków komisji przetargowej na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. nr 9, poz. 30).
Powołana komisja będzie prowadzić przetargi na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.


Wicestarosta
Marian Świątkowski